• Samsun12 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
YENİ BÜYÜKŞEHİR YASASI İLE İLGİLİ TÜM SORULAR VE CEVAPLAR
14 Ocak 2013 Pazartesi 02:12

YENİ BÜYÜKŞEHİR YASASI İLE İLGİLİ TÜM SORULAR VE CEVAPLAR

Mevcut köy veya belde belediyelerinin tüzel kişiliği ilkmahalli idareler seçimine kadar devam edecektir. Mevcutil ve ilçe belediyeleri de halihazır statülerini ilk mahalliidareler seçimine kadar sürdürecektir.

FaceBook'da aramıza katılmak için...

Büyükşehir Sınırları İçinde kalan Köy Tüzel

Kişiliklerinin Kaldırılmasıyla Köye Bağışlanmış

Mülklerin Durumu Ne Olacak?

Yeni Yasa’nın “Çeşitli Hükümler” başlığı altındaki

3.maddesinin 4.fıkrası şöyledir:

 “Bu kanunla tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belediye

veya köy tüzel kişiliklerine şartlı olarak bağışı yapılan

taşınır ve taşınmazların devrinin yapıldığı kurum

veya kuruluş, bu taşınır veya taşınmazların bağış amacına

uygun olarak kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Diğer bağış ve yardımlar hakkında 10.12.2003 tarihli

ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

hükümlerine göre işlem yapılır.

Köyden Mahalleye Dönüştürülen Yerlerde Tarım

Arazileri, Çayır, Mera, Hayvancılık vb. Yeni Büyükşehir

Yasasıyla Kaldırılıyor mu?

Yeni Büyükşehir Yasasıyla orman köyleri ve orman

köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazların orman

köyü iken mahalleye dönüşen yerler için devam edeceği

şeklinde düzenlenmiştir. Aynı şekilde ilçe belediyesine

katılarak mahalleye dönüşen köy, köy bağlısı ve belediyelerce

kullanılan mera, yaylak, kışlak gibi yerlerden bu

mahalle sakinleri ve varsa diğer hak sahiplerinin 4342 sayılı

Mera Kanunu hükümleri çerçevesinde yararlanmaya

devam edeceği hüküm altına alınmaktadır.

Bu Yasadan Önceki Yasayla Büyükşehir Sınırlarına

Girerek Köyden Mahalleye Dönüşen Yerler, Bu

Yasayla Köyden Mahalleye Dönüştürülen Yerlere

Getirilen İmkanlardan Yararlanabilecek mi?

Bu yasadan önceki yasayla köyden mahalleye dönüştürülen

yerler de aynı şekilde Yeni Yasa’nın köyden

mahalleye dönüştürdüğü yerlere getirdiği imkanlardan

yararlanabilecektir.

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Emlak Vergisi,

Harç, katılım payı gibi kalemler Vatandaşa Ek Bir Yük

Getirecek mi?

Yeni Büyükşehir Yasası’na göre tüzel kişiliği kaldırılan

köylerde 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nca alınması

gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle

alınmayacaktır.

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Altyapı

Eksikliğinin Giderilmesi İçin Herhangi Bir Kaynak

Ayrılıyor mu?

Köyden mahalleye dönüşen yerlerin altyapı hizmetleri

için belediye ve bağlı idarelere yatırım bütçelerinin

%10’unu 10 yıl süreyle ayırma zorunluluğu getirilerek bu

yerlerde etkin hizmet sağlanması için tedbir alınmıştır.

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde İçme ve

Kullanma Suyu Ücretleri Alınacak mı?

Yeni Büyükşehir Yasası’na göre köyden mahalleye

dönüşen yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak

ücretin 5 yıl süreyle en düşük tarifenin %25’ini geçmeyecek

şekilde belirleneceği, bu yerlerdeki yeni yapılaşmalarda

mahalle sakinleri lehinde kolaylıklar sağlanacağı

yönünde düzenleme bulunmaktadır.

Büyükşehir Sınırlarına Giren ve Mahalleye Dönüşen

Beldelerde Su, kanalizasyon Gibi Hizmetler Nasıl

Verilecek? Su Ücreti Yatırmak İçin Kent Merkezine mi

Gidilecek?

Büyükşehir sınırları içinde su ve kanalizasyon hizmetleri

büyükşehir belediyesinin sorumluluğu altındadır.

Bu durumda büyükşehirlerde tüzel kişiliği mahalleye dönüşen

beldeler, bağlandığı ilçe belediyesinde büyükşehir

belediyesi tarafından açılacak olan irtibat ve hizmet

büroları aracılığıyla hizmet alabileceklerdir. Ücret ödeme

konusu PTT, tahsil vezneleri ve anlaşmalı banka şubeleri

vasıtasıyla çözüme kavuşturulacaktır.

Özellikle Turizm Beldeleri Belediye Hizmetleri

Açısından Yeni Büyükşehir Yasasından Olumsuz mu

Etkilenecek?

Yeni Büyükşehir Yasası belediye hizmetleri açısından

belki de en çok turizm beldelerine sağlıklı hizmet gitmesine

katkı sağlayacaktır. Kış nüfusu ile yaz nüfusu arasında

kıyaslanamayacak farklar bulunan belde belediyelerimizin

kış nüfusuna göre aldıkları gelirle yaz aylarında en az

birkaç misli nüfusa hizmet etmesi ve ellerindeki kısıtlı imkanlarla

belediye hizmetleri veremeyecekleri aşikar olduğu

halde bu uygulamaya devam edilmesi talihsizlikti. Yeni

Büyükşehir Yasası belde belediyelerini kaldırarak planlama

ve uygulamanın bütünlüklü bir hizmet anlayışıyla ve

daha geniş imkanlarla ilçe ve büyükşehir belediyeleri tarafından

hayata geçirilmesine imkan tanımaktadır.

Büyükşehir Belediye Sınırları İçine Alınan

Tüm Birimler Yönetimin Belirlenmesinde Etkili

Olabilecek mi?

Her şeyden önce Yeni Yasayla hizmette öne alınan anlayış,

seçilmiş insanın seçmene karşı sorumluluğu olacaktır.

Seçmen yönetişim de denen kendi yöresiyle ilgili

her türlü düzenlemeye en etkin şekilde söz sahibi olarak

katılacaktır. Daha önceleri yalnızca İl Genel Meclisi Üyesi

seçen hatta çoğunlukla kimi seçtiğini bile tam olarak

bilemeyen seçmen Büyükşehir Belediye Yasasının yürürlüğe

girmesinden sonra, birinci kademeden başlayarak,

muhtarını, ilçe belediye meclisini, ilçe belediye başkanını

ve büyükşehir belediye başkanını seçecektir. Böylece yalnızca

kendi yakın çevresinin değil, bağlı bulunduğu ilçenin,

dahası büyükşehrin bile düzenlenmesinde söz sahibi

olabilecektir.

BÜYÜKŞEHİR YASASININ GETİRDİĞİ YENİLİK

VE İMKANLARLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

Yeni Bir İlçe Belediyesi Kurulabilmesinin Kriteri Nedir?

Yeni bir ilçe belediyesi kurulabilmesi için nüfus kriteri

bulunmaktadır. Bu nüfus asgari 20.000 olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte her türlü ilçe oluşumu için yeni bir

yasal düzenlemenin gerekli olduğu unutulmamalıdır.

Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Köye Dönüşen Beldelerin

Komşu Oldukları İl İlçe veya Beldelere Katılabilmesi

Mümkün mü?

Köye dönüşen beldelerin komşu oldukları il, ilçe ve

nüfusu 2000’in üzerindeki belde belediyelerine, belediye

meclisi kararı ile mahalle olarak katılmaları 30.06.2013

tarihine kadar mümkündür.

Nüfusu 2000’in Altına düştüğü İçin Tüzel Kişiliği

Kaldırılarak Köye Dönüşen Belediyelerin Yeniden

Belediye Olabilmeleri Mümkün mü?

Yeni düzenlemeye göre belde olarak yeni bir belediye

kurabilmek için gerekli olan nüfus 5000’dir. Bu kriter sağlandığında

3’lü kararname ile yeni bir belediye kurmak

mümkün olabilecektir. Bu arada,kurulacak belediyeye 5

km’den daha yakın mesafede bir belediye bulunmaması

ve kurulacak belediyeye katılacak yerlerin de 5 km’den

uzakta olmaması gerekmektedir.

Büyükşehir Sınırları İçinde Kalan Köyler, Beldeler

ve İlçeler Mevcut Statülerini Ne Zamana Kadar

Sürdürecek?

Mevcut köy veya belde belediyelerinin tüzel kişiliği ilk

mahalli idareler seçimine kadar devam edecektir. Mevcut

il ve ilçe belediyeleri de halihazır statülerini ilk mahalli

idareler seçimine kadar sürdürecektir. Belediyelerin bu

yasayla sorumluluk alanlarına giren yerleşim yerlerine

seçimden önce hizmet götürebilmesine imkan sağlanmaktadır.

Yeni Kurulan İlçe Belediyelerine Merkezi Bütçeden

Herhangi Bir İlave Kaynak Aktarılacak mı?

Yeni kurulan ilçe belediyelerine merkezi bütçe yedek

ödenek tertibinden bir defaya mahsus GBV Gelirlerinden

alacakları aylık payın 3 katı kadar ilave kaynak aktarılacaktır.

Afet Riski Açısından Can ve Mal Güvenliği İçin Tehlike

Oluşturan Binaları Yıkma ve Tahliye Etme Görevi

Hangi Belediyelere Aittir?

Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından

tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak

büyükşehir ilçe belediyelerinin sorumluluğuna verilmiştir.

Bu konularda ilçe belediyelerinin her türlü yardım talebi

büyükşehir belediyelerince karşılanacaktır.

Belediyelerin Tarım ve Hayvancılığın Geliştirilmesine

Katkıları Söz Konusu mu?

Yeni yasayla büyükşehir ve ilçe belediyelerine tarım

ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve

hizmette bulunabilme imkanı getirilmektedir. Mera, yaylak,

kışlak gibi tarımsal amaçlı kullanımlar bugüne kadar

olduğu gibi bundan sonra da aynen devam edecektir.

Yeni Yasayla Belediyelerin Mabetlere Yardım

Yapabilmesi Mümkün mü?

Yeni yasada belediyelere mabetlerin yapımı, bakımı

ve onarımını karşılayabilmeleri konusunda yetkiler tanınmış,

mabetlerin içme ve kullanma suyunu ücretsiz veya

indirimli şekilde verebilmeleri mümkün hale getirilmiştir.

Büyükşehir Belediyeleri Sorumluluk Alanına Giren

Hizmetlerde İlçe Belediyelerine Yetki Devrinde

Bulunabilecek mi?

Büyükşehir belediyeleri bazı görevlerini meclis kararıyla

ilçe belediyelerine devredebilecek veya ilçe belediyeleriyle

birlikte yapabilecektir. Büyükşehir belediyelerinin

ilçe belediyelerine yetki devri yapabileceği veya birlikte

yürütebileceği görevler şunlardır:

Otopark yapmak ve işletmek, Otogar yapmak ve işletmek,

Adres ve numaralandırma işlemleri, Mezarlıklar

tesis etmek ve işletmek, Toptancı halleri yapmak ve işletmek,

Mezbaha yapmak ve işletmek, Ana caddelerin

temizlik hizmetlerini yapmak.

Büyükşehir Belediyeleri Yurtiçi ve Yurtdışında Çeşitli

Kurum ve Kuruluşlarla Ortak Hareket Ederek Hizmet

ve Proje üretebilecek mi?

Yeni yasada büyükşehir belediyelerine kanunla verilen

görevlerle sınırlı olarak, yurtiçi ve yurtdışında kamu

sektörü, özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle birlikte

ortak hizmetler ve projelerle ilgili harcama yapma imkanı

getirilmektedir.

Büyükşehir Belediyelerinin Otopark, Büfe ve Çay

Bahçelerinin İşletmelerini 3. Kişilere Devri Mümkün

mü? Nasıl?

Büyükşehir belediyelerinin şirketlerine ihalesiz verdiği

otopark, büfe ve çay bahçelerinin üçüncü kişilere devri

mümkündür. Devir işlemlerinin Devlet İhale Kanunu hükümlerine

tabi olarak yapılması yeni yasada düzenlenmiştir

İlçe Belediyeleri Otopark Gelirleriyle İlgili Nasıl Bir

Yükümlülüğe Sahiptir? Otopark Gelirleri Başka Bir

Kaleme Aktarılabilir mi?

İmar mevzuatı uyarınca ilçe belediyelerinin otoparkla

ilgili olarak elde ettikleri gelirlerin, tahsil tarihinden itibaren

45 gün içinde büyükşehir belediyelerine aktarılması

ve büyükşehir belediyelerince bu gelirlerin yalnızca otoparkların

inşasında kullanılması söz konusudur.

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerleşim Yerlerini İlçe

Merkezlerine Bağlayan Yolların Yapım ve Bakımı

Hangi Belediyeye Ait Olacaktır?

Yeni Yasayla köyden mahalleye dönüşen yerleşim

yerlerini ilçe merkezlerine bağlayan yolların yapım ve bakımı

büyükşehir belediyelerine verilmiştir. Yerleşim merkezi

ile ilgili yolların sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.

Yeni Yasayla Ulaşım Koordinasyon Merkezinin

Oluşturulmasında Değişiklik Olacak mı?

UKOME olarak bilinen Ulaşım Koordinasyon Merkezlerine

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun

görevlendireceği ilgili oda temsilcisi üye olarak katılabilecektir.

Yeni Yasaya Göre Maliye Hazinesine Devredilen

Taşınmazların Durumu Nedir?

Maliye hazinesine devredilen taşınmazlar Yeni Büyükşehir

Yasası’nın yayımlandığı tarih itibariyle kullanılmakta

olan kurumlara tahsis edilmiş sayılacaktır.

Büyükşehir Olan İllerde İl Özel İdareleri, Belediye ve

Köylerin Personel, Taşınır ve Taşınmazlarının Devir

İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilecek, Bu İşlemler Ne

Zaman Tamamlanacak?

Kaldırılan il özel idaresi, belediye ve köylerin personel,

taşınır ve taşınmaz malları ile hak alacak ve borçlarının

ilgisine göre devrini yapmak, belediye ve il özel idarelerinde

oluşan istihdam fazlası personeli tespit etmek üzere,

illerde Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kurulacaktır.

Bu komisyon, vali yardımcısının başkanlığında ilgili

belediye başkanlarının ve valinin uygun göreceği kurum

ve kuruluşların temsilcilerinden oluşacaktır. Komisyona

yardımcı olmak üzere, valinin görevlendirmesiyle alt komisyonlar

da kurulabilecektir. Komisyonlarca paylaştırma

ve devir işlemleri seçimden önce tamamlanacak,

devir işlemi ilk mahalli idareler genel seçimi itibariyle

uygulanacaktır.

Büyükşehir Olan İllerde Paylaştırma ve Devir

İşlemlerinden Sonra İhtiyaç Fazlası Personelin

Durumu Ne Olacak?

Devirler sonrasında bir tek kadrolu (işçi ve memur)

ve sözleşmeli personelin işine son verilmeyecektir. Ayrıca

bu personel özlük haklarıyla birlikte yeni kurumlarına

nakledilecektir.

Kapanan Belediyelerdeki Personelin Alamadıkları

Alacakları Ne Olacak?

Personelin bu alacakları devroldukları belediyelerce

ödenecektir.

Nüfusu İtibariyle Köye Dönüşen Belde Belediyelerinin

Personel, Taşınır ve Taşınmazları Nereye

Devredilecek?

Nüfusu 2000’in altında kaldığı için kapanarak köye

dönüşen belediyelerin sahip olduğu personel, taşınır ve

taşınmazları ile hak alacak ve borçları il özel idarelerine

devredilecektir. Ancak köy halkının ihtiyaç duyacağı taşınır

ve taşınmazlar Komisyon kararıyla köy tüzel kişiliğine

bırakılacaktır.

Köye Dönüşen Belde Belediyelerine Verilen Paylarla

İlgili Nasıl Bir Düzenleme Getirilmektedir?

Köye dönüşen belediyeler için 5779 sayılı kanun uyarınca

verilen paylar, 5 yıl süreyle ilgili il özel idarelerine

gönderilmeye devam edecektir. İlbank A.Ş tarafından söz

konusu belediyelerin kamu kurum ve kuruluşlarına olan

borçları bu paydan karşılanacaktır.

Büyükşehire Dönüştürülen İllerin Taşınır, Taşınmaz

Malları ve Personeli Hakkında Nasıl Bir İşlem Tesis

Edilecektir?

Büyükşehire dönüştürülen il belediyelerinin her türlü

taşınır ve taşınmaz malları ile personeli büyükşehir belediyesi,

bağlı kuruluş ve ilçe belediyesi arasında Komisyonca

paylaştırılacaktır.

Yeni Yasayla Büyükşehir İlçe Belediyesi olan

Belediyelerce Yürütülen Hizmetlerde İstihdam

Edilen Personelin, Taşınır ve Taşınmaz Malların

Paylaştırılması Nasıl Gerçekleştirilecek?

Yeni Yasayla birlikte büyükşehir ilçe belediyesi olan

belediyelerce daha önce yürütülen; su ve kanalizasyon,

katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım ve toplu taşıma, her

çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha,

mezarlık ve itfaiye hizmetlerinde istihdam edilen personel,

bu hizmetlerle ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ve

hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve

borçlar Komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile

ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılacaktır.

Kadın ve Çocuklar İçin Konukevi Açma Zorunluluğu

Hangi Belediyeler İçin Söz Konusudur?

Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki

belediyelere kadınlar ve çocuklar için konukevleri

açma zorunluluğu getirilmektedir.

Büyükşehir Yasasında Baz İstasyonlarıyla İlgili Yeni

Bir Düzenleme Getiriliyor mu?

Yeni Yasayla belediyelere baz istasyonlarına ücreti

karşılığında yer seçim belgesi düzenleme yetkisi verilmektedir.

Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Yerine Nasıl Bir

Düzenleme Getiriliyor?

Yeni Yasaya göre büyükşehir sınırları içinde köy bulunmayacağından,

daha önce bu birliklerin yürüttüğü

hizmetler bağlı belediyelerce sürdürülecektir. Büyükşehirlerin

dışında kalan illerde söz konusu birlikler hizmetlerini

daha önce olduğu gibi sürdüreceklerdir.Belediye Yasası

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Motorlu Taşıtlar

Vergisi Ödeyecek mi?

Yeni yasada köylere hizmet götürme birlikleri de diğer

kamu kurumları gibi motorlu taşıtlar vergisinden muafiyet

kapsamına alınmaktadır.

Yeni Düzenlemeye Göre Geçici ve Gönüllü Köy

Korucularının Durumu Ne Olacak?

Büyükşehir olan illerde tüzel kişiliği kaldırılan köylerde

görev yapan geçici ve gönüllü köy korucuları halen görev

yaptıkları yerlerde görev yapmaya devam edecekler. Bu

yerler için ihtiyaç olması halinde aynı usulle yeni görevlendirmeler yapılabilecektir.

Merkezi İdarenin Yürüttüğü İşlerle İlgili Olarak

Büyükşehirlerde Nasıl Bir Görev Dağılımı

Gerçekleşecektir?

Merkezi idarenin yürüttüğü işlerle ilgili; hizmetlerin

etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, kaynakların yerinde

kullanımını sağlamak, hizmette aksamalara engel olmak,

denetim alanındaki boşluğu doldurmak, rehberlik etmek,

afet ve acil yardım hizmetlerini yürütmek üzere büyükşehir

belediyesi bulunan 29 ilde valilik bünyesinde Yatırım

İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulacaktır. Büyükşehirlerde

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

bünyesinde, diğer illerde ise valilik bünyesinde 112 Acil

Çağrı Merkezi kurulabilmesi imkanı yeni yasayla sağlanmaktadır.

Sulama Kooperatiflerinin Durumu Ne Olacak?

Sulama kooperatifleri yeni yasal düzenlemeye göre

de mevcudiyetini korumaktadır.

Altyapı Birlikleri Kapatılacak mı?

Yeni Yasayla tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel

idaresi ve köylerden oluşan birliklerle, bu yasanın yürürlüğe

girdiği tarihten itibaren amaçları ortadan kalkacak

olan mahalli idare birlikleri tüzüklerindeki hükümlere göre

seçimlere kadar tasfiye edilir. Bu birliklerden üyeleri arasında

tüzel kişiliği kaldırılmayan ve amaçları devam eden

yerel yönetimler varsa, tüzüklerine göre, kalan üyelerle

birlikler hizmetlerine devam eder.

Tüzel Kişiliği Kaldırılan Köylerde İtfaiye Hizmetleri

Nasıl Verilecek?

Büyükşehir olan illerde itfaiye hizmetleri ilin tamamında

büyükşehir belediyeleri tarafından verilecektir. Büyükşehir

belediyeleri bu hizmeti aksatmadan görebilmek için

ihtiyaç duyulan en yakın hizmet noktalarında yeni itfaiye

birimleri oluşturacak.

Park, Bahçe, Bakım Onarım Hizmetleri Hangi Birim

Tarafından Yürütülecek?

İlçe belediyesinin sınırları içinde kalan park, bahçe

bakım ve onarım hizmetleri bugüne kadar olduğu gibi

yine ilçe belediyeleri tarafından verilecek. Ancak büyük

parkların bakım ve onarımı büyükşehir belediyesi tarafından

yürütülecek.

Mezarlık Hizmetleri Hangi Birim Tarafından

Verilecek?

Mezarlıklar tesis etmek ve işletmek büyükşehir belediyelerinin

görevi olacak. Ancak defin işlemlerini ilçe

belediyesi de yapabilecek.

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde İmar ve İşletme

Ruhsatı Sorunu Nasıl Çözülecek?

Yeni Yasanın getirdiği düzenlemeyle mahalleye dönüşen

köylerde 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na

göre oluşturulan Ulusal Adres Bilgi Sistemine kayıtlı veya

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uydu fotoğraflarıyla

tespit edilen, entegre tesis niteliğinde olmayan

tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler ile

bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal,

manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyon, tanıtım

ve teşhir büfeleri, yerleşim yeri halkı tarafından kurulan

ve işletilen kooperatifler işletme ruhsatı almış sayılır. Bu

işletmelerin bulunduğu binalar ile konutlardan, bu kanunun

yayımlandığı tarihe kadar bitirilmiş olanlar, Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı veya belediye ya da üniversiteler tarafından

fen ve sanat kuralları ile ilgili mevzuat hükümlerine

uygun yapıldığı tespit edilenler ruhsatlandırılmış sayılır.

Ayrıca, bu yapılar elektrik, su ve bunun gibi kamu hizmetlerinden

yararlandırılır.

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Su ve Elektrik

Abonelikleri İptal Edilecek mi?

Mevcut abonelikler devam edecek. Bu yerlerde

yeni su ve elektrik aboneliklerinin kurulmasına

engel bir durum söz konusu değildir.

Yol, Kanalizasyon ve Su Harcamalarına Katılım

Payı Nasıl Uygulanacak?

Yeni Yasada belediyelerce yol harcamalarına katılma

payının alınıp alınmayacağı konusu belediye meclisinin

yetkisine bırakılmaktadır. Su ve kanalizasyon katılım payı

daha önce olduğu gibi alınmaya devam edilecektir.

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Yeni Konut

Yapımı İçin Belediyelerden Ücretsiz Tip Proje Hizmeti

Alınabilecek mi?

İlçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep etmeleri

halinde büyükşehir belediyeleri yörenin geleneksel,

kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler

yapar veya yaptırır. Bu projeler ilgili belediyesince başvuru

sahiplerine ücretsiz verilir ve uygulaması denetlenir.

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Seçmenler

Kimleri Seçmek İçin Oy Verecek?

Söz konusu yerlerde seçmenler; mahalle muhtarı ve

ihtiyar heyeti seçimi, İlçe belediye meclis üyeleri seçimi,

İlçe belediye başkanı seçimi ve büyükşehir belediye başkanı

için oy kullanacak.

Büyükşehir Sınırları İçinde Bulunan İlçelerde

Seçmenler Kimleri Seçmek İçin Oy Verecek?

Büyükşehirlerde bulunan İlçelerde ve yeni kurulacak

ilçelerde seçmenler; mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti

seçimi, belediye meclis üyeleri seçimi, ilçe belediye

başkanı seçimi ve büyükşehir belediye başkanı için oy

kullanacak.

Büyükşehirlerde Yeni İlçe Kurulabilecek mi? Nasıl?

Büyükşehirlerde ilçe kurulabilmesi için, kurulacak

ilçenin nüfusu en az 20.000 olmalıdır. Bununla birlikte

büyükşehirde, ilçe olmak için doğal olarak bir ilçeden ayrılmak

gerekecektir. Bu durumda ayrılmak istenilen ilçe

nüfusu 100.000’in altına düşmemelidir. Birkaç ilçeden

alınan nüfusla 20.000’i tamamlayarak ilçe olmak isteyen

yerler ayrıldıkları hiçbir ilçenin nüfusunu da 100.000’in

altına düşürmemelidir. Bütün bu prensip ve gerekliliklerin

yanında ilçe kurulabilmesinin yeni bir kanunla mümkün

olabileceği unutulmamalıdır.

Büyükşehir İle İlçe Belediyesi veya İlçe belediyeleri

Arasındaki İhtilaflarda Hangi Kurum Yetkili Olacak?

Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe

belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle

ilgili ihtilaf çıkması durumunda, büyükşehir belediye

meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya ve gerekli

koordinasyonu sağlamaya yetkili kılınmıştır.

Belediyeler Amatör Spor Kulüplerine Destek Olabilir

mi? Gençleri Spora Teşvik Etmek Amacıyla Spor

Malzemesi Verebilir mi?

Yeni Yasanın getirdiği düzenlemeye göre Belediyeler

amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım da bulunabilir.

Gençleri spora teşvik etmek amacıyla spor malzemesi

dağıtabilir. Uluslararası müsabakalarda üstün

başarı gösteren sporcuların yanında çalıştırıcılarına ve

uluslararası müsabakalarda başarı gösteren öğrencilere

ödül verebilir.

Nüfusu 500’ün Altında Kalan Köylerimizin Tüzel Kişiliği

Kaldırılacak mı? Yeni Mahalleler Kurulabilir mi?

Yeni Yasa ile büyükşehir dışında kalan 52 ilde köy

tüzel kişilikleri aynı şekilde korunuyor. Büyükşehirlerdeki

köylerin tüzel kişilikleri nüfusa bakılmaksızın mahalleye

dönüştürülüyor. Dolayısıyla bugün mevcut olan toplam

53382 muhtarlık sayısı aynen korunuyor.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra yeni mahalle

kurulabilmesi için nüfus şartı aranıyor. Nüfusu 500’den

aşağı olmamak üzere belediye meclisi kararıyla mahalle

kurulabilmesine imkan tanınıyor.

Büyükşehirlerin Dışında Kalan 52 İlde Tüzel Kişilikleri

Devam Eden Özel İdarelerde Encümen Üyelerinin

Sayısı Azalıyor mu?

Atanmış ve seçilmiş üyeler 2’şer azaltılıyor. 11’den

7’ye düşürülüyor..

Büyükşehirlerin Dışında Kalan 52 ilde Tüzel

Kişilikleri Devam Eden İl Özel İdarelerinde

Denetim Komisyonları Dışarıdan Uzman Personel

Çalıştırabilecek mi?

Belediyelerdeki denetim komisyonları gibi özel idarelerdeki

denetim komisyonları da dışarıdan uzman çalıştırabileceklerdir.

Büyükşehirlerde Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden

Belediyelere Sadece Nüfus Kriterine Göre mi Pay

Verilecek?

Yeni düzenlemeyle nüfus kriteri yanında yüzölçümü

kriteri de dikkate alınarak Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden

belediyelere pay verilecektir.

Küçük Belediyelere Verilen Denkleştirme Ödeneği

Devam Edecek mi?

Nüfusu 10.000’nin altında olan belediyelere verilmekte

olan denkleştirme ödeneği ciddi oranda arttırılmakta ve

mevcut adaletsizlik giderilmektedir.

Muhtarlık Seçiminde Muhtarlar İçin Ayrı İhtiyar Heyeti

İçin Ayrı Oy Kullanılmaktadır. Hem Muhtarın Hem de

İhtiyar Heyeti Üyelerinin İsimlerinin Yazılı Olduğu Tek

Oy Pusulası Kullanabilir mi?

Yeni Yasanın getirdiği düzenlemeye göre muhtarlık

seçimlerinde muhtar ve azaların isminin aynı oy pusulasına

yazılması mümkün olacak.

İl Özel İdarelerinin Üye Olduğu Vilayetlere Hizmet

Birliğinin Başkanı Yasa Gereği Ankara Valisidir.

Ankara İl Özel İdaresi Kapandığına Göre Bu Birliğin

Başkanı Kim Olacak?

İl Özel İdarelerinin bulunduğu illerin valileri arasından

seçimle belirlenecektir.

Tüzel Kişilikleri Kaldırılan İl Genel Meclisi

Üyeliklerinin Yerine Kimler Seçilecek?

Büyükşehirlerde büyükşehir meclis üye sayıları nüfusa

göre artacak ve il genel meclisi üyeliklerinin yerini yeni

nüfusa göre seçilen bu meclis alacak.

Yeni Yasayla Tüzel Kişilikleri Kaldırılan Belde

Belediyeleri Yasa Yürürlüğe Girene Kadar Hizmet

Vermeye Nasıl Devam Edecek?

Yeni Büyükşehir Yasası’nın ilgili kısmı ilk mahalli seçimlerle

birlikte yürürlüğe gireceğinden, hizmetler bir önceki

yılda olduğu gibi devam ettirilecektir.

Bununla birlikte bu belediyelerin taşınmazlarının tahsisi

ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, yeni

nazım ve uygulama imar planının yapılması, her türlü imar

uygulaması (inşaat ruhsatı hariç) iş makineleri ve diğer

taşıtların satışı ile borçlanmaları İl Özel İdaresi’nin veya katılacakları

belediyenin onayına bağlıdır. Buna göre, tüzel kişiliği

kaldırılan belediyelerin taşınmazlarının satışı ile vadesi

tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmaları İçişleri

Bakanlığı’nın onayına tabidir. Yeni yasanın yürürlüğe girdiği

tarihten önce ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak

kaydıyla, bu madde kapsamına giren belediyeler tarafından

nakil yoluyla atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde

yeni personel alımı yapılamaz ve bu belediyeler tarafından

aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğinin sona erdiği tarihi

geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını

ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez.

Orman Kanununda Yer Alan Enerji Nakil Hatlarıyla

İlgili Bedeller konusunda Yeni Yasa’da Bir Değişiklik

Bulunuyor mu?

Yeni Büyükşehir Yasası bu konuda herhangi bir düzenleme

içermemektedir. Yürürlükte olan Orman Kanunundaki

mevcut düzenleme Enerji Nakil Hatlarıyla ilgili

bedeller konusunda aynen geçerlidir.

Yeni Büyükşehir Yasasına göre, Maden Kanunu

ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular

Kanununda İl Özel İdarelerine Verilen Yetki ve

Sorumluluklar Hangi Kuruma Ait Olacaktır?

Bu konu aşağıdaki şekilde düzenlenerek yürürlüğe

alınmıştır: 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa göre

verilen I (a) grubu maden ruhsatı ile 3/6/2007 tarihli ve 5686

sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa

göre verilen jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular

ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin

kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür.

3213 sayılı Kanuna göre maden üretim faaliyetleri ile

bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri

açma ve çalışma ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel

idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür.

İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde;

3213 sayılı Kanuna göre verilen maden ruhsatları

için il özel idareleri ve köylere hizmet götürme birliklerine

verilen Devlet hakkı, I (a) grubu madenler

için alınan harçlar ile aynı Kanuna göre valiliklerce

yapılan I (a) grubu maden ihalelerinden elde edilen

gelirler, 5686 sayılı Kanuna göre verilen idare payına ilişkin

gelirler ve harçlar ile aynı Kanun gereğince

valiliklerce yapılan ihalelerden elde edilen gelirler,

3213 ve 5686 sayılı Kanunlar gereğince valilik ve

kaymakamlıklarca uygulanan idari para cezaları,

3213 ve 5686 sayılı Kanunlar gereğince yapılan

ihaleler nedeniyle alınan teminatlardan elde edilen

gelirler, genel bütçeye gelir kaydedilir.

Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında elde edileceği

tahmin edilen gelirler esas alınarak Enerji ve Tabi

Kaynaklar Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek konulur.

Bu ödenekler öncelikle madenin veya jeotermal ve doğal

mineralli su kaynaklarının bulunduğu yere en yakın yerleşim

yerlerinin altyapı ve mahalli müşterek ihtiyaçlarında

kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı bütçesine aktarılır.

Aktarılan bu ödenekler Yatırım İzleme ve Koordinasyon

Başkanlıkları aracılığı ile kullanılır.

Bu Kanunun uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye,

düzenleyici ve yönlendirici işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı

yetkilidir.

Yeni Yasayla Halkın Yerel Yönetimlerdeki Temsilinde

Herhangi Bir Azalma Olacak mı?

Yeni düzenlemeyle büyükşehirlerde İl Özel İdareleri kaldırılarak

bu alanlar büyükşehir belediyesi kapsamına alınacağından,

İl Genel Meclisi üyeleri yerine İlçe Belediye Meclisleri

seçilecek ve bu üyeler arasından Büyükşehir Belediye Meclisi

oluşacaktır. Halkın yerel yönetimlerde temsili açısından

herhangi bir eksilme söz konusu değildir. İl Genel Meclisi

üyeleri yerlerini İlçe Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine

bırakacaklardır.

Yeni Yasayla Merkezi İdarenin Mevcut Yetkilerinden

yani Merkezce veya Valilik ve Kaymakamlıklarca

Yürütülen Hizmetlerde Kullanılan Yetkilerden Yerel

Yönetimlere Herhangi Bir Aktarımda Bulunuldu mu?

Yeni düzenlemeyle Merkezi Yönetimin zayıflatıldığı veya

üniter yapının bozulduğu iddiaları tamamen yersizdir. Zira bu

kanunla Merkezi İdare tarafından veya Valilik ve Kaymakamlıklarca

yürütülen hizmetlerde kullanılan yetkilerden hiçbiri

yerel yönetimlere devredilmiş değildir. Sadece mevcut yerel

yönetim birimlerince kullanılan yetkiler ve yürütülen hizmetler,

büyükşehir belediyesi veya ilçe belediyelerine devredilmektedir.

Ayrıca valilikler bünyesinde oluşturulan Yatırım

İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına hizmetlerin etkin ve

verimli şekilde yürütülmesi için denetim ve performans değerlendirmesi

görevleri verilmiş; hizmetlerin aksamaması

için kapsamı ve kullanım şekli açıkça belirtilen yetkiler yeniden

düzenlenmiş bulunmaktadır.

Orman Köylülerinin Hakları Yeni Yasayla Ne Olacak?

Yeni Yasa’yla orman köylüsünün müktesep hakkı korunduğundan,

orman köylüsünün bütün hakları daha önceden

olduğu gibi aynı şekilde devam edecektir.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 1239 defa okunmuştur
YORUMLAR
köylere hizmet götürme birliği personeli
emine öztürk
köylere hizmet götürme birliklerinin tüzel kişiliği bitiyor büyükşehir yasası ile peki birlikte sözleşmeli çalışanlar var örneğin ANTALYA bunlar ne olacak kimse bir açıklama yapmıyor.işsiz kaldık vesselammmmm....
30 Ocak 2013 Çarşamba 13:22
212.156.83.242
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
ANKET
2015 Milletvekili seçiminde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Bafra VİP HABER | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +905413988794 / Faks : | Haber Yazılımı: CM Bilişim