• BIST 83.067
  • Altın 146,627
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,0490

   YENİ BÜYÜKŞEHİR YASASI İLE İLGİLİ TÜM SORULAR VE CEVAPLAR

   YENİ BÜYÜKŞEHİR YASASI İLE İLGİLİ TÜM SORULAR VE CEVAPLAR
   Mevcut köy veya belde belediyelerinin tüzel kişiliği ilkmahalli idareler seçimine kadar devam edecektir. Mevcutil ve ilçe belediyeleri de halihazır statülerini ilk mahalliidareler seçimine kadar sürdürecektir.

   Büyükşehir Sınırları İçinde kalan Köy Tüzel

   Kişiliklerinin Kaldırılmasıyla Köye Bağışlanmış

   Mülklerin Durumu Ne Olacak?

   Yeni Yasa’nın “Çeşitli Hükümler” başlığı altındaki

   3.maddesinin 4.fıkrası şöyledir:

    “Bu kanunla tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belediye

   veya köy tüzel kişiliklerine şartlı olarak bağışı yapılan

   taşınır ve taşınmazların devrinin yapıldığı kurum

   veya kuruluş, bu taşınır veya taşınmazların bağış amacına

   uygun olarak kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

   Diğer bağış ve yardımlar hakkında 10.12.2003 tarihli

   ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

   hükümlerine göre işlem yapılır.

   Köyden Mahalleye Dönüştürülen Yerlerde Tarım

   Arazileri, Çayır, Mera, Hayvancılık vb. Yeni Büyükşehir

   Yasasıyla Kaldırılıyor mu?

   Yeni Büyükşehir Yasasıyla orman köyleri ve orman

   köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazların orman

   köyü iken mahalleye dönüşen yerler için devam edeceği

   şeklinde düzenlenmiştir. Aynı şekilde ilçe belediyesine

   katılarak mahalleye dönüşen köy, köy bağlısı ve belediyelerce

   kullanılan mera, yaylak, kışlak gibi yerlerden bu

   mahalle sakinleri ve varsa diğer hak sahiplerinin 4342 sayılı

   Mera Kanunu hükümleri çerçevesinde yararlanmaya

   devam edeceği hüküm altına alınmaktadır.

   Bu Yasadan Önceki Yasayla Büyükşehir Sınırlarına

   Girerek Köyden Mahalleye Dönüşen Yerler, Bu

   Yasayla Köyden Mahalleye Dönüştürülen Yerlere

   Getirilen İmkanlardan Yararlanabilecek mi?

   Bu yasadan önceki yasayla köyden mahalleye dönüştürülen

   yerler de aynı şekilde Yeni Yasa’nın köyden

   mahalleye dönüştürdüğü yerlere getirdiği imkanlardan

   yararlanabilecektir.

   Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Emlak Vergisi,

   Harç, katılım payı gibi kalemler Vatandaşa Ek Bir Yük

   Getirecek mi?

   Yeni Büyükşehir Yasası’na göre tüzel kişiliği kaldırılan

   köylerde 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nca alınması

   gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle

   alınmayacaktır.

   Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Altyapı

   Eksikliğinin Giderilmesi İçin Herhangi Bir Kaynak

   Ayrılıyor mu?

   Köyden mahalleye dönüşen yerlerin altyapı hizmetleri

   için belediye ve bağlı idarelere yatırım bütçelerinin

   %10’unu 10 yıl süreyle ayırma zorunluluğu getirilerek bu

   yerlerde etkin hizmet sağlanması için tedbir alınmıştır.

   Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde İçme ve

   Kullanma Suyu Ücretleri Alınacak mı?

   Yeni Büyükşehir Yasası’na göre köyden mahalleye

   dönüşen yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak

   ücretin 5 yıl süreyle en düşük tarifenin %25’ini geçmeyecek

   şekilde belirleneceği, bu yerlerdeki yeni yapılaşmalarda

   mahalle sakinleri lehinde kolaylıklar sağlanacağı

   yönünde düzenleme bulunmaktadır.

   Büyükşehir Sınırlarına Giren ve Mahalleye Dönüşen

   Beldelerde Su, kanalizasyon Gibi Hizmetler Nasıl

   Verilecek? Su Ücreti Yatırmak İçin Kent Merkezine mi

   Gidilecek?

   Büyükşehir sınırları içinde su ve kanalizasyon hizmetleri

   büyükşehir belediyesinin sorumluluğu altındadır.

   Bu durumda büyükşehirlerde tüzel kişiliği mahalleye dönüşen

   beldeler, bağlandığı ilçe belediyesinde büyükşehir

   belediyesi tarafından açılacak olan irtibat ve hizmet

   büroları aracılığıyla hizmet alabileceklerdir. Ücret ödeme

   konusu PTT, tahsil vezneleri ve anlaşmalı banka şubeleri

   vasıtasıyla çözüme kavuşturulacaktır.

   Özellikle Turizm Beldeleri Belediye Hizmetleri

   Açısından Yeni Büyükşehir Yasasından Olumsuz mu

   Etkilenecek?

   Yeni Büyükşehir Yasası belediye hizmetleri açısından

   belki de en çok turizm beldelerine sağlıklı hizmet gitmesine

   katkı sağlayacaktır. Kış nüfusu ile yaz nüfusu arasında

   kıyaslanamayacak farklar bulunan belde belediyelerimizin

   kış nüfusuna göre aldıkları gelirle yaz aylarında en az

   birkaç misli nüfusa hizmet etmesi ve ellerindeki kısıtlı imkanlarla

   belediye hizmetleri veremeyecekleri aşikar olduğu

   halde bu uygulamaya devam edilmesi talihsizlikti. Yeni

   Büyükşehir Yasası belde belediyelerini kaldırarak planlama

   ve uygulamanın bütünlüklü bir hizmet anlayışıyla ve

   daha geniş imkanlarla ilçe ve büyükşehir belediyeleri tarafından

   hayata geçirilmesine imkan tanımaktadır.

   Büyükşehir Belediye Sınırları İçine Alınan

   Tüm Birimler Yönetimin Belirlenmesinde Etkili

   Olabilecek mi?

   Her şeyden önce Yeni Yasayla hizmette öne alınan anlayış,

   seçilmiş insanın seçmene karşı sorumluluğu olacaktır.

   Seçmen yönetişim de denen kendi yöresiyle ilgili

   her türlü düzenlemeye en etkin şekilde söz sahibi olarak

   katılacaktır. Daha önceleri yalnızca İl Genel Meclisi Üyesi

   seçen hatta çoğunlukla kimi seçtiğini bile tam olarak

   bilemeyen seçmen Büyükşehir Belediye Yasasının yürürlüğe

   girmesinden sonra, birinci kademeden başlayarak,

   muhtarını, ilçe belediye meclisini, ilçe belediye başkanını

   ve büyükşehir belediye başkanını seçecektir. Böylece yalnızca

   kendi yakın çevresinin değil, bağlı bulunduğu ilçenin,

   dahası büyükşehrin bile düzenlenmesinde söz sahibi

   olabilecektir.

   BÜYÜKŞEHİR YASASININ GETİRDİĞİ YENİLİK

   VE İMKANLARLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

   Yeni Bir İlçe Belediyesi Kurulabilmesinin Kriteri Nedir?

   Yeni bir ilçe belediyesi kurulabilmesi için nüfus kriteri

   bulunmaktadır. Bu nüfus asgari 20.000 olarak belirlenmiştir.

   Bununla birlikte her türlü ilçe oluşumu için yeni bir

   yasal düzenlemenin gerekli olduğu unutulmamalıdır.

   Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Köye Dönüşen Beldelerin

   Komşu Oldukları İl İlçe veya Beldelere Katılabilmesi

   Mümkün mü?

   Köye dönüşen beldelerin komşu oldukları il, ilçe ve

   nüfusu 2000’in üzerindeki belde belediyelerine, belediye

   meclisi kararı ile mahalle olarak katılmaları 30.06.2013

   tarihine kadar mümkündür.

   Nüfusu 2000’in Altına düştüğü İçin Tüzel Kişiliği

   Kaldırılarak Köye Dönüşen Belediyelerin Yeniden

   Belediye Olabilmeleri Mümkün mü?

   Yeni düzenlemeye göre belde olarak yeni bir belediye

   kurabilmek için gerekli olan nüfus 5000’dir. Bu kriter sağlandığında

   3’lü kararname ile yeni bir belediye kurmak

   mümkün olabilecektir. Bu arada,kurulacak belediyeye 5

   km’den daha yakın mesafede bir belediye bulunmaması

   ve kurulacak belediyeye katılacak yerlerin de 5 km’den

   uzakta olmaması gerekmektedir.

   Büyükşehir Sınırları İçinde Kalan Köyler, Beldeler

   ve İlçeler Mevcut Statülerini Ne Zamana Kadar

   Sürdürecek?

   Mevcut köy veya belde belediyelerinin tüzel kişiliği ilk

   mahalli idareler seçimine kadar devam edecektir. Mevcut

   il ve ilçe belediyeleri de halihazır statülerini ilk mahalli

   idareler seçimine kadar sürdürecektir. Belediyelerin bu

   yasayla sorumluluk alanlarına giren yerleşim yerlerine

   seçimden önce hizmet götürebilmesine imkan sağlanmaktadır.

   Yeni Kurulan İlçe Belediyelerine Merkezi Bütçeden

   Herhangi Bir İlave Kaynak Aktarılacak mı?

   Yeni kurulan ilçe belediyelerine merkezi bütçe yedek

   ödenek tertibinden bir defaya mahsus GBV Gelirlerinden

   alacakları aylık payın 3 katı kadar ilave kaynak aktarılacaktır.

   Afet Riski Açısından Can ve Mal Güvenliği İçin Tehlike

   Oluşturan Binaları Yıkma ve Tahliye Etme Görevi

   Hangi Belediyelere Aittir?

   Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından

   tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak

   büyükşehir ilçe belediyelerinin sorumluluğuna verilmiştir.

   Bu konularda ilçe belediyelerinin her türlü yardım talebi

   büyükşehir belediyelerince karşılanacaktır.

   Belediyelerin Tarım ve Hayvancılığın Geliştirilmesine

   Katkıları Söz Konusu mu?

   Yeni yasayla büyükşehir ve ilçe belediyelerine tarım

   ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve

   hizmette bulunabilme imkanı getirilmektedir. Mera, yaylak,

   kışlak gibi tarımsal amaçlı kullanımlar bugüne kadar

   olduğu gibi bundan sonra da aynen devam edecektir.

   Yeni Yasayla Belediyelerin Mabetlere Yardım

   Yapabilmesi Mümkün mü?

   Yeni yasada belediyelere mabetlerin yapımı, bakımı

   ve onarımını karşılayabilmeleri konusunda yetkiler tanınmış,

   mabetlerin içme ve kullanma suyunu ücretsiz veya

   indirimli şekilde verebilmeleri mümkün hale getirilmiştir.

   Büyükşehir Belediyeleri Sorumluluk Alanına Giren

   Hizmetlerde İlçe Belediyelerine Yetki Devrinde

   Bulunabilecek mi?

   Büyükşehir belediyeleri bazı görevlerini meclis kararıyla

   ilçe belediyelerine devredebilecek veya ilçe belediyeleriyle

   birlikte yapabilecektir. Büyükşehir belediyelerinin

   ilçe belediyelerine yetki devri yapabileceği veya birlikte

   yürütebileceği görevler şunlardır:

   Otopark yapmak ve işletmek, Otogar yapmak ve işletmek,

   Adres ve numaralandırma işlemleri, Mezarlıklar

   tesis etmek ve işletmek, Toptancı halleri yapmak ve işletmek,

   Mezbaha yapmak ve işletmek, Ana caddelerin

   temizlik hizmetlerini yapmak.

   Büyükşehir Belediyeleri Yurtiçi ve Yurtdışında Çeşitli

   Kurum ve Kuruluşlarla Ortak Hareket Ederek Hizmet

   ve Proje üretebilecek mi?

   Yeni yasada büyükşehir belediyelerine kanunla verilen

   görevlerle sınırlı olarak, yurtiçi ve yurtdışında kamu

   sektörü, özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle birlikte

   ortak hizmetler ve projelerle ilgili harcama yapma imkanı

   getirilmektedir.

   Büyükşehir Belediyelerinin Otopark, Büfe ve Çay

   Bahçelerinin İşletmelerini 3. Kişilere Devri Mümkün

   mü? Nasıl?

   Büyükşehir belediyelerinin şirketlerine ihalesiz verdiği

   otopark, büfe ve çay bahçelerinin üçüncü kişilere devri

   mümkündür. Devir işlemlerinin Devlet İhale Kanunu hükümlerine

   tabi olarak yapılması yeni yasada düzenlenmiştir

   İlçe Belediyeleri Otopark Gelirleriyle İlgili Nasıl Bir

   Yükümlülüğe Sahiptir? Otopark Gelirleri Başka Bir

   Kaleme Aktarılabilir mi?

   İmar mevzuatı uyarınca ilçe belediyelerinin otoparkla

   ilgili olarak elde ettikleri gelirlerin, tahsil tarihinden itibaren

   45 gün içinde büyükşehir belediyelerine aktarılması

   ve büyükşehir belediyelerince bu gelirlerin yalnızca otoparkların

   inşasında kullanılması söz konusudur.

   Köyden Mahalleye Dönüşen Yerleşim Yerlerini İlçe

   Merkezlerine Bağlayan Yolların Yapım ve Bakımı

   Hangi Belediyeye Ait Olacaktır?

   Yeni Yasayla köyden mahalleye dönüşen yerleşim

   yerlerini ilçe merkezlerine bağlayan yolların yapım ve bakımı

   büyükşehir belediyelerine verilmiştir. Yerleşim merkezi

   ile ilgili yolların sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.

   Yeni Yasayla Ulaşım Koordinasyon Merkezinin

   Oluşturulmasında Değişiklik Olacak mı?

   UKOME olarak bilinen Ulaşım Koordinasyon Merkezlerine

   Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun

   görevlendireceği ilgili oda temsilcisi üye olarak katılabilecektir.

   Yeni Yasaya Göre Maliye Hazinesine Devredilen

   Taşınmazların Durumu Nedir?

   Maliye hazinesine devredilen taşınmazlar Yeni Büyükşehir

   Yasası’nın yayımlandığı tarih itibariyle kullanılmakta

   olan kurumlara tahsis edilmiş sayılacaktır.

   Büyükşehir Olan İllerde İl Özel İdareleri, Belediye ve

   Köylerin Personel, Taşınır ve Taşınmazlarının Devir

   İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilecek, Bu İşlemler Ne

   Zaman Tamamlanacak?

   Kaldırılan il özel idaresi, belediye ve köylerin personel,

   taşınır ve taşınmaz malları ile hak alacak ve borçlarının

   ilgisine göre devrini yapmak, belediye ve il özel idarelerinde

   oluşan istihdam fazlası personeli tespit etmek üzere,

   illerde Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kurulacaktır.

   Bu komisyon, vali yardımcısının başkanlığında ilgili

   belediye başkanlarının ve valinin uygun göreceği kurum

   ve kuruluşların temsilcilerinden oluşacaktır. Komisyona

   yardımcı olmak üzere, valinin görevlendirmesiyle alt komisyonlar

   da kurulabilecektir. Komisyonlarca paylaştırma

   ve devir işlemleri seçimden önce tamamlanacak,

   devir işlemi ilk mahalli idareler genel seçimi itibariyle

   uygulanacaktır.

   Büyükşehir Olan İllerde Paylaştırma ve Devir

   İşlemlerinden Sonra İhtiyaç Fazlası Personelin

   Durumu Ne Olacak?

   Devirler sonrasında bir tek kadrolu (işçi ve memur)

   ve sözleşmeli personelin işine son verilmeyecektir. Ayrıca

   bu personel özlük haklarıyla birlikte yeni kurumlarına

   nakledilecektir.

   Kapanan Belediyelerdeki Personelin Alamadıkları

   Alacakları Ne Olacak?

   Personelin bu alacakları devroldukları belediyelerce

   ödenecektir.

   Nüfusu İtibariyle Köye Dönüşen Belde Belediyelerinin

   Personel, Taşınır ve Taşınmazları Nereye

   Devredilecek?

   Nüfusu 2000’in altında kaldığı için kapanarak köye

   dönüşen belediyelerin sahip olduğu personel, taşınır ve

   taşınmazları ile hak alacak ve borçları il özel idarelerine

   devredilecektir. Ancak köy halkının ihtiyaç duyacağı taşınır

   ve taşınmazlar Komisyon kararıyla köy tüzel kişiliğine

   bırakılacaktır.

   Köye Dönüşen Belde Belediyelerine Verilen Paylarla

   İlgili Nasıl Bir Düzenleme Getirilmektedir?

   Köye dönüşen belediyeler için 5779 sayılı kanun uyarınca

   verilen paylar, 5 yıl süreyle ilgili il özel idarelerine

   gönderilmeye devam edecektir. İlbank A.Ş tarafından söz

   konusu belediyelerin kamu kurum ve kuruluşlarına olan

   borçları bu paydan karşılanacaktır.

   Büyükşehire Dönüştürülen İllerin Taşınır, Taşınmaz

   Malları ve Personeli Hakkında Nasıl Bir İşlem Tesis

   Edilecektir?

   Büyükşehire dönüştürülen il belediyelerinin her türlü

   taşınır ve taşınmaz malları ile personeli büyükşehir belediyesi,

   bağlı kuruluş ve ilçe belediyesi arasında Komisyonca

   paylaştırılacaktır.

   Yeni Yasayla Büyükşehir İlçe Belediyesi olan

   Belediyelerce Yürütülen Hizmetlerde İstihdam

   Edilen Personelin, Taşınır ve Taşınmaz Malların

   Paylaştırılması Nasıl Gerçekleştirilecek?

   Yeni Yasayla birlikte büyükşehir ilçe belediyesi olan

   belediyelerce daha önce yürütülen; su ve kanalizasyon,

   katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım ve toplu taşıma, her

   çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha,

   mezarlık ve itfaiye hizmetlerinde istihdam edilen personel,

   bu hizmetlerle ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ve

   hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve

   borçlar Komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile

   ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılacaktır.

   Kadın ve Çocuklar İçin Konukevi Açma Zorunluluğu

   Hangi Belediyeler İçin Söz Konusudur?

   Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki

   belediyelere kadınlar ve çocuklar için konukevleri

   açma zorunluluğu getirilmektedir.

   Büyükşehir Yasasında Baz İstasyonlarıyla İlgili Yeni

   Bir Düzenleme Getiriliyor mu?

   Yeni Yasayla belediyelere baz istasyonlarına ücreti

   karşılığında yer seçim belgesi düzenleme yetkisi verilmektedir.

   Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Yerine Nasıl Bir

   Düzenleme Getiriliyor?

   Yeni Yasaya göre büyükşehir sınırları içinde köy bulunmayacağından,

   daha önce bu birliklerin yürüttüğü

   hizmetler bağlı belediyelerce sürdürülecektir. Büyükşehirlerin

   dışında kalan illerde söz konusu birlikler hizmetlerini

   daha önce olduğu gibi sürdüreceklerdir.Belediye Yasası

   Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Motorlu Taşıtlar

   Vergisi Ödeyecek mi?

   Yeni yasada köylere hizmet götürme birlikleri de diğer

   kamu kurumları gibi motorlu taşıtlar vergisinden muafiyet

   kapsamına alınmaktadır.

   Yeni Düzenlemeye Göre Geçici ve Gönüllü Köy

   Korucularının Durumu Ne Olacak?

   Büyükşehir olan illerde tüzel kişiliği kaldırılan köylerde

   görev yapan geçici ve gönüllü köy korucuları halen görev

   yaptıkları yerlerde görev yapmaya devam edecekler. Bu

   yerler için ihtiyaç olması halinde aynı usulle yeni görevlendirmeler yapılabilecektir.

   Merkezi İdarenin Yürüttüğü İşlerle İlgili Olarak

   Büyükşehirlerde Nasıl Bir Görev Dağılımı

   Gerçekleşecektir?

   Merkezi idarenin yürüttüğü işlerle ilgili; hizmetlerin

   etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, kaynakların yerinde

   kullanımını sağlamak, hizmette aksamalara engel olmak,

   denetim alanındaki boşluğu doldurmak, rehberlik etmek,

   afet ve acil yardım hizmetlerini yürütmek üzere büyükşehir

   belediyesi bulunan 29 ilde valilik bünyesinde Yatırım

   İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulacaktır. Büyükşehirlerde

   Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

   bünyesinde, diğer illerde ise valilik bünyesinde 112 Acil

   Çağrı Merkezi kurulabilmesi imkanı yeni yasayla sağlanmaktadır.

   Sulama Kooperatiflerinin Durumu Ne Olacak?

   Sulama kooperatifleri yeni yasal düzenlemeye göre

   de mevcudiyetini korumaktadır.

   Altyapı Birlikleri Kapatılacak mı?

   Yeni Yasayla tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel

   idaresi ve köylerden oluşan birliklerle, bu yasanın yürürlüğe

   girdiği tarihten itibaren amaçları ortadan kalkacak

   olan mahalli idare birlikleri tüzüklerindeki hükümlere göre

   seçimlere kadar tasfiye edilir. Bu birliklerden üyeleri arasında

   tüzel kişiliği kaldırılmayan ve amaçları devam eden

   yerel yönetimler varsa, tüzüklerine göre, kalan üyelerle

   birlikler hizmetlerine devam eder.

   Tüzel Kişiliği Kaldırılan Köylerde İtfaiye Hizmetleri

   Nasıl Verilecek?

   Büyükşehir olan illerde itfaiye hizmetleri ilin tamamında

   büyükşehir belediyeleri tarafından verilecektir. Büyükşehir

   belediyeleri bu hizmeti aksatmadan görebilmek için

   ihtiyaç duyulan en yakın hizmet noktalarında yeni itfaiye

   birimleri oluşturacak.

   Park, Bahçe, Bakım Onarım Hizmetleri Hangi Birim

   Tarafından Yürütülecek?

   İlçe belediyesinin sınırları içinde kalan park, bahçe

   bakım ve onarım hizmetleri bugüne kadar olduğu gibi

   yine ilçe belediyeleri tarafından verilecek. Ancak büyük

   parkların bakım ve onarımı büyükşehir belediyesi tarafından

   yürütülecek.

   Mezarlık Hizmetleri Hangi Birim Tarafından

   Verilecek?

   Mezarlıklar tesis etmek ve işletmek büyükşehir belediyelerinin

   görevi olacak. Ancak defin işlemlerini ilçe

   belediyesi de yapabilecek.

   Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde İmar ve İşletme

   Ruhsatı Sorunu Nasıl Çözülecek?

   Yeni Yasanın getirdiği düzenlemeyle mahalleye dönüşen

   köylerde 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na

   göre oluşturulan Ulusal Adres Bilgi Sistemine kayıtlı veya

   Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uydu fotoğraflarıyla

   tespit edilen, entegre tesis niteliğinde olmayan

   tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler ile

   bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal,

   manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyon, tanıtım

   ve teşhir büfeleri, yerleşim yeri halkı tarafından kurulan

   ve işletilen kooperatifler işletme ruhsatı almış sayılır. Bu

   işletmelerin bulunduğu binalar ile konutlardan, bu kanunun

   yayımlandığı tarihe kadar bitirilmiş olanlar, Çevre ve

   Şehircilik Bakanlığı veya belediye ya da üniversiteler tarafından

   fen ve sanat kuralları ile ilgili mevzuat hükümlerine

   uygun yapıldığı tespit edilenler ruhsatlandırılmış sayılır.

   Ayrıca, bu yapılar elektrik, su ve bunun gibi kamu hizmetlerinden

   yararlandırılır.

   Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Su ve Elektrik

   Abonelikleri İptal Edilecek mi?

   Mevcut abonelikler devam edecek. Bu yerlerde

   yeni su ve elektrik aboneliklerinin kurulmasına

   engel bir durum söz konusu değildir.

   Yol, Kanalizasyon ve Su Harcamalarına Katılım

   Payı Nasıl Uygulanacak?

   Yeni Yasada belediyelerce yol harcamalarına katılma

   payının alınıp alınmayacağı konusu belediye meclisinin

   yetkisine bırakılmaktadır. Su ve kanalizasyon katılım payı

   daha önce olduğu gibi alınmaya devam edilecektir.

   Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Yeni Konut

   Yapımı İçin Belediyelerden Ücretsiz Tip Proje Hizmeti

   Alınabilecek mi?

   İlçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep etmeleri

   halinde büyükşehir belediyeleri yörenin geleneksel,

   kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler

   yapar veya yaptırır. Bu projeler ilgili belediyesince başvuru

   sahiplerine ücretsiz verilir ve uygulaması denetlenir.

   Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Seçmenler

   Kimleri Seçmek İçin Oy Verecek?

   Söz konusu yerlerde seçmenler; mahalle muhtarı ve

   ihtiyar heyeti seçimi, İlçe belediye meclis üyeleri seçimi,

   İlçe belediye başkanı seçimi ve büyükşehir belediye başkanı

   için oy kullanacak.

   Büyükşehir Sınırları İçinde Bulunan İlçelerde

   Seçmenler Kimleri Seçmek İçin Oy Verecek?

   Büyükşehirlerde bulunan İlçelerde ve yeni kurulacak

   ilçelerde seçmenler; mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti

   seçimi, belediye meclis üyeleri seçimi, ilçe belediye

   başkanı seçimi ve büyükşehir belediye başkanı için oy

   kullanacak.

   Büyükşehirlerde Yeni İlçe Kurulabilecek mi? Nasıl?

   Büyükşehirlerde ilçe kurulabilmesi için, kurulacak

   ilçenin nüfusu en az 20.000 olmalıdır. Bununla birlikte

   büyükşehirde, ilçe olmak için doğal olarak bir ilçeden ayrılmak

   gerekecektir. Bu durumda ayrılmak istenilen ilçe

   nüfusu 100.000’in altına düşmemelidir. Birkaç ilçeden

   alınan nüfusla 20.000’i tamamlayarak ilçe olmak isteyen

   yerler ayrıldıkları hiçbir ilçenin nüfusunu da 100.000’in

   altına düşürmemelidir. Bütün bu prensip ve gerekliliklerin

   yanında ilçe kurulabilmesinin yeni bir kanunla mümkün

   olabileceği unutulmamalıdır.

   Büyükşehir İle İlçe Belediyesi veya İlçe belediyeleri

   Arasındaki İhtilaflarda Hangi Kurum Yetkili Olacak?

   Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe

   belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle

   ilgili ihtilaf çıkması durumunda, büyükşehir belediye

   meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya ve gerekli

   koordinasyonu sağlamaya yetkili kılınmıştır.

   Belediyeler Amatör Spor Kulüplerine Destek Olabilir

   mi? Gençleri Spora Teşvik Etmek Amacıyla Spor

   Malzemesi Verebilir mi?

   Yeni Yasanın getirdiği düzenlemeye göre Belediyeler

   amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım da bulunabilir.

   Gençleri spora teşvik etmek amacıyla spor malzemesi

   dağıtabilir. Uluslararası müsabakalarda üstün

   başarı gösteren sporcuların yanında çalıştırıcılarına ve

   uluslararası müsabakalarda başarı gösteren öğrencilere

   ödül verebilir.

   Nüfusu 500’ün Altında Kalan Köylerimizin Tüzel Kişiliği

   Kaldırılacak mı? Yeni Mahalleler Kurulabilir mi?

   Yeni Yasa ile büyükşehir dışında kalan 52 ilde köy

   tüzel kişilikleri aynı şekilde korunuyor. Büyükşehirlerdeki

   köylerin tüzel kişilikleri nüfusa bakılmaksızın mahalleye

   dönüştürülüyor. Dolayısıyla bugün mevcut olan toplam

   53382 muhtarlık sayısı aynen korunuyor.

   Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra yeni mahalle

   kurulabilmesi için nüfus şartı aranıyor. Nüfusu 500’den

   aşağı olmamak üzere belediye meclisi kararıyla mahalle

   kurulabilmesine imkan tanınıyor.

   Büyükşehirlerin Dışında Kalan 52 İlde Tüzel Kişilikleri

   Devam Eden Özel İdarelerde Encümen Üyelerinin

   Sayısı Azalıyor mu?

   Atanmış ve seçilmiş üyeler 2’şer azaltılıyor. 11’den

   7’ye düşürülüyor..

   Büyükşehirlerin Dışında Kalan 52 ilde Tüzel

   Kişilikleri Devam Eden İl Özel İdarelerinde

   Denetim Komisyonları Dışarıdan Uzman Personel

   Çalıştırabilecek mi?

   Belediyelerdeki denetim komisyonları gibi özel idarelerdeki

   denetim komisyonları da dışarıdan uzman çalıştırabileceklerdir.

   Büyükşehirlerde Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden

   Belediyelere Sadece Nüfus Kriterine Göre mi Pay

   Verilecek?

   Yeni düzenlemeyle nüfus kriteri yanında yüzölçümü

   kriteri de dikkate alınarak Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden

   belediyelere pay verilecektir.

   Küçük Belediyelere Verilen Denkleştirme Ödeneği

   Devam Edecek mi?

   Nüfusu 10.000’nin altında olan belediyelere verilmekte

   olan denkleştirme ödeneği ciddi oranda arttırılmakta ve

   mevcut adaletsizlik giderilmektedir.

   Muhtarlık Seçiminde Muhtarlar İçin Ayrı İhtiyar Heyeti

   İçin Ayrı Oy Kullanılmaktadır. Hem Muhtarın Hem de

   İhtiyar Heyeti Üyelerinin İsimlerinin Yazılı Olduğu Tek

   Oy Pusulası Kullanabilir mi?

   Yeni Yasanın getirdiği düzenlemeye göre muhtarlık

   seçimlerinde muhtar ve azaların isminin aynı oy pusulasına

   yazılması mümkün olacak.

   İl Özel İdarelerinin Üye Olduğu Vilayetlere Hizmet

   Birliğinin Başkanı Yasa Gereği Ankara Valisidir.

   Ankara İl Özel İdaresi Kapandığına Göre Bu Birliğin

   Başkanı Kim Olacak?

   İl Özel İdarelerinin bulunduğu illerin valileri arasından

   seçimle belirlenecektir.

   Tüzel Kişilikleri Kaldırılan İl Genel Meclisi

   Üyeliklerinin Yerine Kimler Seçilecek?

   Büyükşehirlerde büyükşehir meclis üye sayıları nüfusa

   göre artacak ve il genel meclisi üyeliklerinin yerini yeni

   nüfusa göre seçilen bu meclis alacak.

   Yeni Yasayla Tüzel Kişilikleri Kaldırılan Belde

   Belediyeleri Yasa Yürürlüğe Girene Kadar Hizmet

   Vermeye Nasıl Devam Edecek?

   Yeni Büyükşehir Yasası’nın ilgili kısmı ilk mahalli seçimlerle

   birlikte yürürlüğe gireceğinden, hizmetler bir önceki

   yılda olduğu gibi devam ettirilecektir.

   Bununla birlikte bu belediyelerin taşınmazlarının tahsisi

   ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, yeni

   nazım ve uygulama imar planının yapılması, her türlü imar

   uygulaması (inşaat ruhsatı hariç) iş makineleri ve diğer

   taşıtların satışı ile borçlanmaları İl Özel İdaresi’nin veya katılacakları

   belediyenin onayına bağlıdır. Buna göre, tüzel kişiliği

   kaldırılan belediyelerin taşınmazlarının satışı ile vadesi

   tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmaları İçişleri

   Bakanlığı’nın onayına tabidir. Yeni yasanın yürürlüğe girdiği

   tarihten önce ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak

   kaydıyla, bu madde kapsamına giren belediyeler tarafından

   nakil yoluyla atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde

   yeni personel alımı yapılamaz ve bu belediyeler tarafından

   aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğinin sona erdiği tarihi

   geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını

   ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez.

   Orman Kanununda Yer Alan Enerji Nakil Hatlarıyla

   İlgili Bedeller konusunda Yeni Yasa’da Bir Değişiklik

   Bulunuyor mu?

   Yeni Büyükşehir Yasası bu konuda herhangi bir düzenleme

   içermemektedir. Yürürlükte olan Orman Kanunundaki

   mevcut düzenleme Enerji Nakil Hatlarıyla ilgili

   bedeller konusunda aynen geçerlidir.

   Yeni Büyükşehir Yasasına göre, Maden Kanunu

   ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular

   Kanununda İl Özel İdarelerine Verilen Yetki ve

   Sorumluluklar Hangi Kuruma Ait Olacaktır?

   Bu konu aşağıdaki şekilde düzenlenerek yürürlüğe

   alınmıştır: 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa göre

   verilen I (a) grubu maden ruhsatı ile 3/6/2007 tarihli ve 5686

   sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa

   göre verilen jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular

   ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin

   kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür.

   3213 sayılı Kanuna göre maden üretim faaliyetleri ile

   bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri

   açma ve çalışma ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel

   idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür.

   İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde;

   3213 sayılı Kanuna göre verilen maden ruhsatları

   için il özel idareleri ve köylere hizmet götürme birliklerine

   verilen Devlet hakkı, I (a) grubu madenler

   için alınan harçlar ile aynı Kanuna göre valiliklerce

   yapılan I (a) grubu maden ihalelerinden elde edilen

   gelirler, 5686 sayılı Kanuna göre verilen idare payına ilişkin

   gelirler ve harçlar ile aynı Kanun gereğince

   valiliklerce yapılan ihalelerden elde edilen gelirler,

   3213 ve 5686 sayılı Kanunlar gereğince valilik ve

   kaymakamlıklarca uygulanan idari para cezaları,

   3213 ve 5686 sayılı Kanunlar gereğince yapılan

   ihaleler nedeniyle alınan teminatlardan elde edilen

   gelirler, genel bütçeye gelir kaydedilir.

   Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında elde edileceği

   tahmin edilen gelirler esas alınarak Enerji ve Tabi

   Kaynaklar Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek konulur.

   Bu ödenekler öncelikle madenin veya jeotermal ve doğal

   mineralli su kaynaklarının bulunduğu yere en yakın yerleşim

   yerlerinin altyapı ve mahalli müşterek ihtiyaçlarında

   kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı bütçesine aktarılır.

   Aktarılan bu ödenekler Yatırım İzleme ve Koordinasyon

   Başkanlıkları aracılığı ile kullanılır.

   Bu Kanunun uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye,

   düzenleyici ve yönlendirici işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı

   yetkilidir.

   Yeni Yasayla Halkın Yerel Yönetimlerdeki Temsilinde

   Herhangi Bir Azalma Olacak mı?

   Yeni düzenlemeyle büyükşehirlerde İl Özel İdareleri kaldırılarak

   bu alanlar büyükşehir belediyesi kapsamına alınacağından,

   İl Genel Meclisi üyeleri yerine İlçe Belediye Meclisleri

   seçilecek ve bu üyeler arasından Büyükşehir Belediye Meclisi

   oluşacaktır. Halkın yerel yönetimlerde temsili açısından

   herhangi bir eksilme söz konusu değildir. İl Genel Meclisi

   üyeleri yerlerini İlçe Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine

   bırakacaklardır.

   Yeni Yasayla Merkezi İdarenin Mevcut Yetkilerinden

   yani Merkezce veya Valilik ve Kaymakamlıklarca

   Yürütülen Hizmetlerde Kullanılan Yetkilerden Yerel

   Yönetimlere Herhangi Bir Aktarımda Bulunuldu mu?

   Yeni düzenlemeyle Merkezi Yönetimin zayıflatıldığı veya

   üniter yapının bozulduğu iddiaları tamamen yersizdir. Zira bu

   kanunla Merkezi İdare tarafından veya Valilik ve Kaymakamlıklarca

   yürütülen hizmetlerde kullanılan yetkilerden hiçbiri

   yerel yönetimlere devredilmiş değildir. Sadece mevcut yerel

   yönetim birimlerince kullanılan yetkiler ve yürütülen hizmetler,

   büyükşehir belediyesi veya ilçe belediyelerine devredilmektedir.

   Ayrıca valilikler bünyesinde oluşturulan Yatırım

   İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına hizmetlerin etkin ve

   verimli şekilde yürütülmesi için denetim ve performans değerlendirmesi

   görevleri verilmiş; hizmetlerin aksamaması

   için kapsamı ve kullanım şekli açıkça belirtilen yetkiler yeniden

   düzenlenmiş bulunmaktadır.

   Orman Köylülerinin Hakları Yeni Yasayla Ne Olacak?

   Yeni Yasa’yla orman köylüsünün müktesep hakkı korunduğundan,

   orman köylüsünün bütün hakları daha önceden

   olduğu gibi aynı şekilde devam edecektir.

   Kaynak: Haber Kaynağı
   Bu haber toplam 1560 defa okunmuştur
   • Yorumlar 1
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Diğer Haberler
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 BAFRA VİP HABER | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +905413988794 | Haber Scripti: CM Bilişim