• BIST 81.217
 • Altın 100,835
 • Dolar 2,6855
 • Euro 2,9800

  YENİ BÜYÜKŞEHİR YASASI İLE İLGİLİ TÜM SORULAR VE CEVAPLAR

  YENİ BÜYÜKŞEHİR YASASI İLE İLGİLİ TÜM SORULAR VE CEVAPLAR
  Mevcut köy veya belde belediyelerinin tüzel kişiliği ilkmahalli idareler seçimine kadar devam edecektir. Mevcutil ve ilçe belediyeleri de halihazır statülerini ilk mahalliidareler seçimine kadar sürdürecektir.

  Büyükşehir Sınırları İçinde kalan Köy Tüzel

  Kişiliklerinin Kaldırılmasıyla Köye Bağışlanmış

  Mülklerin Durumu Ne Olacak?

  Yeni Yasa’nın “Çeşitli Hükümler” başlığı altındaki

  3.maddesinin 4.fıkrası şöyledir:

   “Bu kanunla tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belediye

  veya köy tüzel kişiliklerine şartlı olarak bağışı yapılan

  taşınır ve taşınmazların devrinin yapıldığı kurum

  veya kuruluş, bu taşınır veya taşınmazların bağış amacına

  uygun olarak kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

  Diğer bağış ve yardımlar hakkında 10.12.2003 tarihli

  ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

  hükümlerine göre işlem yapılır.

  Köyden Mahalleye Dönüştürülen Yerlerde Tarım

  Arazileri, Çayır, Mera, Hayvancılık vb. Yeni Büyükşehir

  Yasasıyla Kaldırılıyor mu?

  Yeni Büyükşehir Yasasıyla orman köyleri ve orman

  köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazların orman

  köyü iken mahalleye dönüşen yerler için devam edeceği

  şeklinde düzenlenmiştir. Aynı şekilde ilçe belediyesine

  katılarak mahalleye dönüşen köy, köy bağlısı ve belediyelerce

  kullanılan mera, yaylak, kışlak gibi yerlerden bu

  mahalle sakinleri ve varsa diğer hak sahiplerinin 4342 sayılı

  Mera Kanunu hükümleri çerçevesinde yararlanmaya

  devam edeceği hüküm altına alınmaktadır.

  Bu Yasadan Önceki Yasayla Büyükşehir Sınırlarına

  Girerek Köyden Mahalleye Dönüşen Yerler, Bu

  Yasayla Köyden Mahalleye Dönüştürülen Yerlere

  Getirilen İmkanlardan Yararlanabilecek mi?

  Bu yasadan önceki yasayla köyden mahalleye dönüştürülen

  yerler de aynı şekilde Yeni Yasa’nın köyden

  mahalleye dönüştürdüğü yerlere getirdiği imkanlardan

  yararlanabilecektir.

  Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Emlak Vergisi,

  Harç, katılım payı gibi kalemler Vatandaşa Ek Bir Yük

  Getirecek mi?

  Yeni Büyükşehir Yasası’na göre tüzel kişiliği kaldırılan

  köylerde 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nca alınması

  gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle

  alınmayacaktır.

  Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Altyapı

  Eksikliğinin Giderilmesi İçin Herhangi Bir Kaynak

  Ayrılıyor mu?

  Köyden mahalleye dönüşen yerlerin altyapı hizmetleri

  için belediye ve bağlı idarelere yatırım bütçelerinin

  %10’unu 10 yıl süreyle ayırma zorunluluğu getirilerek bu

  yerlerde etkin hizmet sağlanması için tedbir alınmıştır.

  Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde İçme ve

  Kullanma Suyu Ücretleri Alınacak mı?

  Yeni Büyükşehir Yasası’na göre köyden mahalleye

  dönüşen yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak

  ücretin 5 yıl süreyle en düşük tarifenin %25’ini geçmeyecek

  şekilde belirleneceği, bu yerlerdeki yeni yapılaşmalarda

  mahalle sakinleri lehinde kolaylıklar sağlanacağı

  yönünde düzenleme bulunmaktadır.

  Büyükşehir Sınırlarına Giren ve Mahalleye Dönüşen

  Beldelerde Su, kanalizasyon Gibi Hizmetler Nasıl

  Verilecek? Su Ücreti Yatırmak İçin Kent Merkezine mi

  Gidilecek?

  Büyükşehir sınırları içinde su ve kanalizasyon hizmetleri

  büyükşehir belediyesinin sorumluluğu altındadır.

  Bu durumda büyükşehirlerde tüzel kişiliği mahalleye dönüşen

  beldeler, bağlandığı ilçe belediyesinde büyükşehir

  belediyesi tarafından açılacak olan irtibat ve hizmet

  büroları aracılığıyla hizmet alabileceklerdir. Ücret ödeme

  konusu PTT, tahsil vezneleri ve anlaşmalı banka şubeleri

  vasıtasıyla çözüme kavuşturulacaktır.

  Özellikle Turizm Beldeleri Belediye Hizmetleri

  Açısından Yeni Büyükşehir Yasasından Olumsuz mu

  Etkilenecek?

  Yeni Büyükşehir Yasası belediye hizmetleri açısından

  belki de en çok turizm beldelerine sağlıklı hizmet gitmesine

  katkı sağlayacaktır. Kış nüfusu ile yaz nüfusu arasında

  kıyaslanamayacak farklar bulunan belde belediyelerimizin

  kış nüfusuna göre aldıkları gelirle yaz aylarında en az

  birkaç misli nüfusa hizmet etmesi ve ellerindeki kısıtlı imkanlarla

  belediye hizmetleri veremeyecekleri aşikar olduğu

  halde bu uygulamaya devam edilmesi talihsizlikti. Yeni

  Büyükşehir Yasası belde belediyelerini kaldırarak planlama

  ve uygulamanın bütünlüklü bir hizmet anlayışıyla ve

  daha geniş imkanlarla ilçe ve büyükşehir belediyeleri tarafından

  hayata geçirilmesine imkan tanımaktadır.

  Büyükşehir Belediye Sınırları İçine Alınan

  Tüm Birimler Yönetimin Belirlenmesinde Etkili

  Olabilecek mi?

  Her şeyden önce Yeni Yasayla hizmette öne alınan anlayış,

  seçilmiş insanın seçmene karşı sorumluluğu olacaktır.

  Seçmen yönetişim de denen kendi yöresiyle ilgili

  her türlü düzenlemeye en etkin şekilde söz sahibi olarak

  katılacaktır. Daha önceleri yalnızca İl Genel Meclisi Üyesi

  seçen hatta çoğunlukla kimi seçtiğini bile tam olarak

  bilemeyen seçmen Büyükşehir Belediye Yasasının yürürlüğe

  girmesinden sonra, birinci kademeden başlayarak,

  muhtarını, ilçe belediye meclisini, ilçe belediye başkanını

  ve büyükşehir belediye başkanını seçecektir. Böylece yalnızca

  kendi yakın çevresinin değil, bağlı bulunduğu ilçenin,

  dahası büyükşehrin bile düzenlenmesinde söz sahibi

  olabilecektir.

  BÜYÜKŞEHİR YASASININ GETİRDİĞİ YENİLİK

  VE İMKANLARLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

  Yeni Bir İlçe Belediyesi Kurulabilmesinin Kriteri Nedir?

  Yeni bir ilçe belediyesi kurulabilmesi için nüfus kriteri

  bulunmaktadır. Bu nüfus asgari 20.000 olarak belirlenmiştir.

  Bununla birlikte her türlü ilçe oluşumu için yeni bir

  yasal düzenlemenin gerekli olduğu unutulmamalıdır.

  Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Köye Dönüşen Beldelerin

  Komşu Oldukları İl İlçe veya Beldelere Katılabilmesi

  Mümkün mü?

  Köye dönüşen beldelerin komşu oldukları il, ilçe ve

  nüfusu 2000’in üzerindeki belde belediyelerine, belediye

  meclisi kararı ile mahalle olarak katılmaları 30.06.2013

  tarihine kadar mümkündür.

  Nüfusu 2000’in Altına düştüğü İçin Tüzel Kişiliği

  Kaldırılarak Köye Dönüşen Belediyelerin Yeniden

  Belediye Olabilmeleri Mümkün mü?

  Yeni düzenlemeye göre belde olarak yeni bir belediye

  kurabilmek için gerekli olan nüfus 5000’dir. Bu kriter sağlandığında

  3’lü kararname ile yeni bir belediye kurmak

  mümkün olabilecektir. Bu arada,kurulacak belediyeye 5

  km’den daha yakın mesafede bir belediye bulunmaması

  ve kurulacak belediyeye katılacak yerlerin de 5 km’den

  uzakta olmaması gerekmektedir.

  Büyükşehir Sınırları İçinde Kalan Köyler, Beldeler

  ve İlçeler Mevcut Statülerini Ne Zamana Kadar

  Sürdürecek?

  Mevcut köy veya belde belediyelerinin tüzel kişiliği ilk

  mahalli idareler seçimine kadar devam edecektir. Mevcut

  il ve ilçe belediyeleri de halihazır statülerini ilk mahalli

  idareler seçimine kadar sürdürecektir. Belediyelerin bu

  yasayla sorumluluk alanlarına giren yerleşim yerlerine

  seçimden önce hizmet götürebilmesine imkan sağlanmaktadır.

  Yeni Kurulan İlçe Belediyelerine Merkezi Bütçeden

  Herhangi Bir İlave Kaynak Aktarılacak mı?

  Yeni kurulan ilçe belediyelerine merkezi bütçe yedek

  ödenek tertibinden bir defaya mahsus GBV Gelirlerinden

  alacakları aylık payın 3 katı kadar ilave kaynak aktarılacaktır.

  Afet Riski Açısından Can ve Mal Güvenliği İçin Tehlike

  Oluşturan Binaları Yıkma ve Tahliye Etme Görevi

  Hangi Belediyelere Aittir?

  Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından

  tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak

  büyükşehir ilçe belediyelerinin sorumluluğuna verilmiştir.

  Bu konularda ilçe belediyelerinin her türlü yardım talebi

  büyükşehir belediyelerince karşılanacaktır.

  Belediyelerin Tarım ve Hayvancılığın Geliştirilmesine

  Katkıları Söz Konusu mu?

  Yeni yasayla büyükşehir ve ilçe belediyelerine tarım

  ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve

  hizmette bulunabilme imkanı getirilmektedir. Mera, yaylak,

  kışlak gibi tarımsal amaçlı kullanımlar bugüne kadar

  olduğu gibi bundan sonra da aynen devam edecektir.

  Yeni Yasayla Belediyelerin Mabetlere Yardım

  Yapabilmesi Mümkün mü?

  Yeni yasada belediyelere mabetlerin yapımı, bakımı

  ve onarımını karşılayabilmeleri konusunda yetkiler tanınmış,

  mabetlerin içme ve kullanma suyunu ücretsiz veya

  indirimli şekilde verebilmeleri mümkün hale getirilmiştir.

  Büyükşehir Belediyeleri Sorumluluk Alanına Giren

  Hizmetlerde İlçe Belediyelerine Yetki Devrinde

  Bulunabilecek mi?

  Büyükşehir belediyeleri bazı görevlerini meclis kararıyla

  ilçe belediyelerine devredebilecek veya ilçe belediyeleriyle

  birlikte yapabilecektir. Büyükşehir belediyelerinin

  ilçe belediyelerine yetki devri yapabileceği veya birlikte

  yürütebileceği görevler şunlardır:

  Otopark yapmak ve işletmek, Otogar yapmak ve işletmek,

  Adres ve numaralandırma işlemleri, Mezarlıklar

  tesis etmek ve işletmek, Toptancı halleri yapmak ve işletmek,

  Mezbaha yapmak ve işletmek, Ana caddelerin

  temizlik hizmetlerini yapmak.

  Büyükşehir Belediyeleri Yurtiçi ve Yurtdışında Çeşitli

  Kurum ve Kuruluşlarla Ortak Hareket Ederek Hizmet

  ve Proje üretebilecek mi?

  Yeni yasada büyükşehir belediyelerine kanunla verilen

  görevlerle sınırlı olarak, yurtiçi ve yurtdışında kamu

  sektörü, özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle birlikte

  ortak hizmetler ve projelerle ilgili harcama yapma imkanı

  getirilmektedir.

  Büyükşehir Belediyelerinin Otopark, Büfe ve Çay

  Bahçelerinin İşletmelerini 3. Kişilere Devri Mümkün

  mü? Nasıl?

  Büyükşehir belediyelerinin şirketlerine ihalesiz verdiği

  otopark, büfe ve çay bahçelerinin üçüncü kişilere devri

  mümkündür. Devir işlemlerinin Devlet İhale Kanunu hükümlerine

  tabi olarak yapılması yeni yasada düzenlenmiştir

  İlçe Belediyeleri Otopark Gelirleriyle İlgili Nasıl Bir

  Yükümlülüğe Sahiptir? Otopark Gelirleri Başka Bir

  Kaleme Aktarılabilir mi?

  İmar mevzuatı uyarınca ilçe belediyelerinin otoparkla

  ilgili olarak elde ettikleri gelirlerin, tahsil tarihinden itibaren

  45 gün içinde büyükşehir belediyelerine aktarılması

  ve büyükşehir belediyelerince bu gelirlerin yalnızca otoparkların

  inşasında kullanılması söz konusudur.

  Köyden Mahalleye Dönüşen Yerleşim Yerlerini İlçe

  Merkezlerine Bağlayan Yolların Yapım ve Bakımı

  Hangi Belediyeye Ait Olacaktır?

  Yeni Yasayla köyden mahalleye dönüşen yerleşim

  yerlerini ilçe merkezlerine bağlayan yolların yapım ve bakımı

  büyükşehir belediyelerine verilmiştir. Yerleşim merkezi

  ile ilgili yolların sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.

  Yeni Yasayla Ulaşım Koordinasyon Merkezinin

  Oluşturulmasında Değişiklik Olacak mı?

  UKOME olarak bilinen Ulaşım Koordinasyon Merkezlerine

  Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun

  görevlendireceği ilgili oda temsilcisi üye olarak katılabilecektir.

  Yeni Yasaya Göre Maliye Hazinesine Devredilen

  Taşınmazların Durumu Nedir?

  Maliye hazinesine devredilen taşınmazlar Yeni Büyükşehir

  Yasası’nın yayımlandığı tarih itibariyle kullanılmakta

  olan kurumlara tahsis edilmiş sayılacaktır.

  Büyükşehir Olan İllerde İl Özel İdareleri, Belediye ve

  Köylerin Personel, Taşınır ve Taşınmazlarının Devir

  İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilecek, Bu İşlemler Ne

  Zaman Tamamlanacak?

  Kaldırılan il özel idaresi, belediye ve köylerin personel,

  taşınır ve taşınmaz malları ile hak alacak ve borçlarının

  ilgisine göre devrini yapmak, belediye ve il özel idarelerinde

  oluşan istihdam fazlası personeli tespit etmek üzere,

  illerde Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kurulacaktır.

  Bu komisyon, vali yardımcısının başkanlığında ilgili

  belediye başkanlarının ve valinin uygun göreceği kurum

  ve kuruluşların temsilcilerinden oluşacaktır. Komisyona

  yardımcı olmak üzere, valinin görevlendirmesiyle alt komisyonlar

  da kurulabilecektir. Komisyonlarca paylaştırma

  ve devir işlemleri seçimden önce tamamlanacak,

  devir işlemi ilk mahalli idareler genel seçimi itibariyle

  uygulanacaktır.

  Büyükşehir Olan İllerde Paylaştırma ve Devir

  İşlemlerinden Sonra İhtiyaç Fazlası Personelin

  Durumu Ne Olacak?

  Devirler sonrasında bir tek kadrolu (işçi ve memur)

  ve sözleşmeli personelin işine son verilmeyecektir. Ayrıca

  bu personel özlük haklarıyla birlikte yeni kurumlarına

  nakledilecektir.

  Kapanan Belediyelerdeki Personelin Alamadıkları

  Alacakları Ne Olacak?

  Personelin bu alacakları devroldukları belediyelerce

  ödenecektir.

  Nüfusu İtibariyle Köye Dönüşen Belde Belediyelerinin

  Personel, Taşınır ve Taşınmazları Nereye

  Devredilecek?

  Nüfusu 2000’in altında kaldığı için kapanarak köye

  dönüşen belediyelerin sahip olduğu personel, taşınır ve

  taşınmazları ile hak alacak ve borçları il özel idarelerine

  devredilecektir. Ancak köy halkının ihtiyaç duyacağı taşınır

  ve taşınmazlar Komisyon kararıyla köy tüzel kişiliğine

  bırakılacaktır.

  Köye Dönüşen Belde Belediyelerine Verilen Paylarla

  İlgili Nasıl Bir Düzenleme Getirilmektedir?

  Köye dönüşen belediyeler için 5779 sayılı kanun uyarınca

  verilen paylar, 5 yıl süreyle ilgili il özel idarelerine

  gönderilmeye devam edecektir. İlbank A.Ş tarafından söz

  konusu belediyelerin kamu kurum ve kuruluşlarına olan

  borçları bu paydan karşılanacaktır.

  Büyükşehire Dönüştürülen İllerin Taşınır, Taşınmaz

  Malları ve Personeli Hakkında Nasıl Bir İşlem Tesis

  Edilecektir?

  Büyükşehire dönüştürülen il belediyelerinin her türlü

  taşınır ve taşınmaz malları ile personeli büyükşehir belediyesi,

  bağlı kuruluş ve ilçe belediyesi arasında Komisyonca

  paylaştırılacaktır.

  Yeni Yasayla Büyükşehir İlçe Belediyesi olan

  Belediyelerce Yürütülen Hizmetlerde İstihdam

  Edilen Personelin, Taşınır ve Taşınmaz Malların

  Paylaştırılması Nasıl Gerçekleştirilecek?

  Yeni Yasayla birlikte büyükşehir ilçe belediyesi olan

  belediyelerce daha önce yürütülen; su ve kanalizasyon,

  katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım ve toplu taşıma, her

  çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha,

  mezarlık ve itfaiye hizmetlerinde istihdam edilen personel,

  bu hizmetlerle ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ve

  hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve

  borçlar Komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile

  ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılacaktır.

  Kadın ve Çocuklar İçin Konukevi Açma Zorunluluğu

  Hangi Belediyeler İçin Söz Konusudur?

  Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki

  belediyelere kadınlar ve çocuklar için konukevleri

  açma zorunluluğu getirilmektedir.

  Büyükşehir Yasasında Baz İstasyonlarıyla İlgili Yeni

  Bir Düzenleme Getiriliyor mu?

  Yeni Yasayla belediyelere baz istasyonlarına ücreti

  karşılığında yer seçim belgesi düzenleme yetkisi verilmektedir.

  Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Yerine Nasıl Bir

  Düzenleme Getiriliyor?

  Yeni Yasaya göre büyükşehir sınırları içinde köy bulunmayacağından,

  daha önce bu birliklerin yürüttüğü

  hizmetler bağlı belediyelerce sürdürülecektir. Büyükşehirlerin

  dışında kalan illerde söz konusu birlikler hizmetlerini

  daha önce olduğu gibi sürdüreceklerdir.Belediye Yasası

  Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Motorlu Taşıtlar

  Vergisi Ödeyecek mi?

  Yeni yasada köylere hizmet götürme birlikleri de diğer

  kamu kurumları gibi motorlu taşıtlar vergisinden muafiyet

  kapsamına alınmaktadır.

  Yeni Düzenlemeye Göre Geçici ve Gönüllü Köy

  Korucularının Durumu Ne Olacak?

  Büyükşehir olan illerde tüzel kişiliği kaldırılan köylerde

  görev yapan geçici ve gönüllü köy korucuları halen görev

  yaptıkları yerlerde görev yapmaya devam edecekler. Bu

  yerler için ihtiyaç olması halinde aynı usulle yeni görevlendirmeler yapılabilecektir.

  Merkezi İdarenin Yürüttüğü İşlerle İlgili Olarak

  Büyükşehirlerde Nasıl Bir Görev Dağılımı

  Gerçekleşecektir?

  Merkezi idarenin yürüttüğü işlerle ilgili; hizmetlerin

  etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, kaynakların yerinde

  kullanımını sağlamak, hizmette aksamalara engel olmak,

  denetim alanındaki boşluğu doldurmak, rehberlik etmek,

  afet ve acil yardım hizmetlerini yürütmek üzere büyükşehir

  belediyesi bulunan 29 ilde valilik bünyesinde Yatırım

  İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulacaktır. Büyükşehirlerde

  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

  bünyesinde, diğer illerde ise valilik bünyesinde 112 Acil

  Çağrı Merkezi kurulabilmesi imkanı yeni yasayla sağlanmaktadır.

  Sulama Kooperatiflerinin Durumu Ne Olacak?

  Sulama kooperatifleri yeni yasal düzenlemeye göre

  de mevcudiyetini korumaktadır.

  Altyapı Birlikleri Kapatılacak mı?

  Yeni Yasayla tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel

  idaresi ve köylerden oluşan birliklerle, bu yasanın yürürlüğe

  girdiği tarihten itibaren amaçları ortadan kalkacak

  olan mahalli idare birlikleri tüzüklerindeki hükümlere göre

  seçimlere kadar tasfiye edilir. Bu birliklerden üyeleri arasında

  tüzel kişiliği kaldırılmayan ve amaçları devam eden

  yerel yönetimler varsa, tüzüklerine göre, kalan üyelerle

  birlikler hizmetlerine devam eder.

  Tüzel Kişiliği Kaldırılan Köylerde İtfaiye Hizmetleri

  Nasıl Verilecek?

  Büyükşehir olan illerde itfaiye hizmetleri ilin tamamında

  büyükşehir belediyeleri tarafından verilecektir. Büyükşehir

  belediyeleri bu hizmeti aksatmadan görebilmek için

  ihtiyaç duyulan en yakın hizmet noktalarında yeni itfaiye

  birimleri oluşturacak.

  Park, Bahçe, Bakım Onarım Hizmetleri Hangi Birim

  Tarafından Yürütülecek?

  İlçe belediyesinin sınırları içinde kalan park, bahçe

  bakım ve onarım hizmetleri bugüne kadar olduğu gibi

  yine ilçe belediyeleri tarafından verilecek. Ancak büyük

  parkların bakım ve onarımı büyükşehir belediyesi tarafından

  yürütülecek.

  Mezarlık Hizmetleri Hangi Birim Tarafından

  Verilecek?

  Mezarlıklar tesis etmek ve işletmek büyükşehir belediyelerinin

  görevi olacak. Ancak defin işlemlerini ilçe

  belediyesi de yapabilecek.

  Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde İmar ve İşletme

  Ruhsatı Sorunu Nasıl Çözülecek?

  Yeni Yasanın getirdiği düzenlemeyle mahalleye dönüşen

  köylerde 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na

  göre oluşturulan Ulusal Adres Bilgi Sistemine kayıtlı veya

  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uydu fotoğraflarıyla

  tespit edilen, entegre tesis niteliğinde olmayan

  tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler ile

  bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal,

  manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyon, tanıtım

  ve teşhir büfeleri, yerleşim yeri halkı tarafından kurulan

  ve işletilen kooperatifler işletme ruhsatı almış sayılır. Bu

  işletmelerin bulunduğu binalar ile konutlardan, bu kanunun

  yayımlandığı tarihe kadar bitirilmiş olanlar, Çevre ve

  Şehircilik Bakanlığı veya belediye ya da üniversiteler tarafından

  fen ve sanat kuralları ile ilgili mevzuat hükümlerine

  uygun yapıldığı tespit edilenler ruhsatlandırılmış sayılır.

  Ayrıca, bu yapılar elektrik, su ve bunun gibi kamu hizmetlerinden

  yararlandırılır.

  Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Su ve Elektrik

  Abonelikleri İptal Edilecek mi?

  Mevcut abonelikler devam edecek. Bu yerlerde

  yeni su ve elektrik aboneliklerinin kurulmasına

  engel bir durum söz konusu değildir.

  Yol, Kanalizasyon ve Su Harcamalarına Katılım

  Payı Nasıl Uygulanacak?

  Yeni Yasada belediyelerce yol harcamalarına katılma

  payının alınıp alınmayacağı konusu belediye meclisinin

  yetkisine bırakılmaktadır. Su ve kanalizasyon katılım payı

  daha önce olduğu gibi alınmaya devam edilecektir.

  Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Yeni Konut

  Yapımı İçin Belediyelerden Ücretsiz Tip Proje Hizmeti

  Alınabilecek mi?

  İlçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep etmeleri

  halinde büyükşehir belediyeleri yörenin geleneksel,

  kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler

  yapar veya yaptırır. Bu projeler ilgili belediyesince başvuru

  sahiplerine ücretsiz verilir ve uygulaması denetlenir.

  Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Seçmenler

  Kimleri Seçmek İçin Oy Verecek?

  Söz konusu yerlerde seçmenler; mahalle muhtarı ve

  ihtiyar heyeti seçimi, İlçe belediye meclis üyeleri seçimi,

  İlçe belediye başkanı seçimi ve büyükşehir belediye başkanı

  için oy kullanacak.

  Büyükşehir Sınırları İçinde Bulunan İlçelerde

  Seçmenler Kimleri Seçmek İçin Oy Verecek?

  Büyükşehirlerde bulunan İlçelerde ve yeni kurulacak

  ilçelerde seçmenler; mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti

  seçimi, belediye meclis üyeleri seçimi, ilçe belediye

  başkanı seçimi ve büyükşehir belediye başkanı için oy

  kullanacak.

  Büyükşehirlerde Yeni İlçe Kurulabilecek mi? Nasıl?

  Büyükşehirlerde ilçe kurulabilmesi için, kurulacak

  ilçenin nüfusu en az 20.000 olmalıdır. Bununla birlikte

  büyükşehirde, ilçe olmak için doğal olarak bir ilçeden ayrılmak

  gerekecektir. Bu durumda ayrılmak istenilen ilçe

  nüfusu 100.000’in altına düşmemelidir. Birkaç ilçeden

  alınan nüfusla 20.000’i tamamlayarak ilçe olmak isteyen

  yerler ayrıldıkları hiçbir ilçenin nüfusunu da 100.000’in

  altına düşürmemelidir. Bütün bu prensip ve gerekliliklerin

  yanında ilçe kurulabilmesinin yeni bir kanunla mümkün

  olabileceği unutulmamalıdır.

  Büyükşehir İle İlçe Belediyesi veya İlçe belediyeleri

  Arasındaki İhtilaflarda Hangi Kurum Yetkili Olacak?

  Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe

  belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle

  ilgili ihtilaf çıkması durumunda, büyükşehir belediye

  meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya ve gerekli

  koordinasyonu sağlamaya yetkili kılınmıştır.

  Belediyeler Amatör Spor Kulüplerine Destek Olabilir

  mi? Gençleri Spora Teşvik Etmek Amacıyla Spor

  Malzemesi Verebilir mi?

  Yeni Yasanın getirdiği düzenlemeye göre Belediyeler

  amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım da bulunabilir.

  Gençleri spora teşvik etmek amacıyla spor malzemesi

  dağıtabilir. Uluslararası müsabakalarda üstün

  başarı gösteren sporcuların yanında çalıştırıcılarına ve

  uluslararası müsabakalarda başarı gösteren öğrencilere

  ödül verebilir.

  Nüfusu 500’ün Altında Kalan Köylerimizin Tüzel Kişiliği

  Kaldırılacak mı? Yeni Mahalleler Kurulabilir mi?

  Yeni Yasa ile büyükşehir dışında kalan 52 ilde köy

  tüzel kişilikleri aynı şekilde korunuyor. Büyükşehirlerdeki

  köylerin tüzel kişilikleri nüfusa bakılmaksızın mahalleye

  dönüştürülüyor. Dolayısıyla bugün mevcut olan toplam

  53382 muhtarlık sayısı aynen korunuyor.

  Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra yeni mahalle

  kurulabilmesi için nüfus şartı aranıyor. Nüfusu 500’den

  aşağı olmamak üzere belediye meclisi kararıyla mahalle

  kurulabilmesine imkan tanınıyor.

  Büyükşehirlerin Dışında Kalan 52 İlde Tüzel Kişilikleri

  Devam Eden Özel İdarelerde Encümen Üyelerinin

  Sayısı Azalıyor mu?

  Atanmış ve seçilmiş üyeler 2’şer azaltılıyor. 11’den

  7’ye düşürülüyor..

  Büyükşehirlerin Dışında Kalan 52 ilde Tüzel

  Kişilikleri Devam Eden İl Özel İdarelerinde

  Denetim Komisyonları Dışarıdan Uzman Personel

  Çalıştırabilecek mi?

  Belediyelerdeki denetim komisyonları gibi özel idarelerdeki

  denetim komisyonları da dışarıdan uzman çalıştırabileceklerdir.

  Büyükşehirlerde Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden

  Belediyelere Sadece Nüfus Kriterine Göre mi Pay

  Verilecek?

  Yeni düzenlemeyle nüfus kriteri yanında yüzölçümü

  kriteri de dikkate alınarak Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden

  belediyelere pay verilecektir.

  Küçük Belediyelere Verilen Denkleştirme Ödeneği

  Devam Edecek mi?

  Nüfusu 10.000’nin altında olan belediyelere verilmekte

  olan denkleştirme ödeneği ciddi oranda arttırılmakta ve

  mevcut adaletsizlik giderilmektedir.

  Muhtarlık Seçiminde Muhtarlar İçin Ayrı İhtiyar Heyeti

  İçin Ayrı Oy Kullanılmaktadır. Hem Muhtarın Hem de

  İhtiyar Heyeti Üyelerinin İsimlerinin Yazılı Olduğu Tek

  Oy Pusulası Kullanabilir mi?

  Yeni Yasanın getirdiği düzenlemeye göre muhtarlık

  seçimlerinde muhtar ve azaların isminin aynı oy pusulasına

  yazılması mümkün olacak.

  İl Özel İdarelerinin Üye Olduğu Vilayetlere Hizmet

  Birliğinin Başkanı Yasa Gereği Ankara Valisidir.

  Ankara İl Özel İdaresi Kapandığına Göre Bu Birliğin

  Başkanı Kim Olacak?

  İl Özel İdarelerinin bulunduğu illerin valileri arasından

  seçimle belirlenecektir.

  Tüzel Kişilikleri Kaldırılan İl Genel Meclisi

  Üyeliklerinin Yerine Kimler Seçilecek?

  Büyükşehirlerde büyükşehir meclis üye sayıları nüfusa

  göre artacak ve il genel meclisi üyeliklerinin yerini yeni

  nüfusa göre seçilen bu meclis alacak.

  Yeni Yasayla Tüzel Kişilikleri Kaldırılan Belde

  Belediyeleri Yasa Yürürlüğe Girene Kadar Hizmet

  Vermeye Nasıl Devam Edecek?

  Yeni Büyükşehir Yasası’nın ilgili kısmı ilk mahalli seçimlerle

  birlikte yürürlüğe gireceğinden, hizmetler bir önceki

  yılda olduğu gibi devam ettirilecektir.

  Bununla birlikte bu belediyelerin taşınmazlarının tahsisi

  ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, yeni

  nazım ve uygulama imar planının yapılması, her türlü imar

  uygulaması (inşaat ruhsatı hariç) iş makineleri ve diğer

  taşıtların satışı ile borçlanmaları İl Özel İdaresi’nin veya katılacakları

  belediyenin onayına bağlıdır. Buna göre, tüzel kişiliği

  kaldırılan belediyelerin taşınmazlarının satışı ile vadesi

  tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmaları İçişleri

  Bakanlığı’nın onayına tabidir. Yeni yasanın yürürlüğe girdiği

  tarihten önce ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak

  kaydıyla, bu madde kapsamına giren belediyeler tarafından

  nakil yoluyla atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde

  yeni personel alımı yapılamaz ve bu belediyeler tarafından

  aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğinin sona erdiği tarihi

  geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını

  ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez.

  Orman Kanununda Yer Alan Enerji Nakil Hatlarıyla

  İlgili Bedeller konusunda Yeni Yasa’da Bir Değişiklik

  Bulunuyor mu?

  Yeni Büyükşehir Yasası bu konuda herhangi bir düzenleme

  içermemektedir. Yürürlükte olan Orman Kanunundaki

  mevcut düzenleme Enerji Nakil Hatlarıyla ilgili

  bedeller konusunda aynen geçerlidir.

  Yeni Büyükşehir Yasasına göre, Maden Kanunu

  ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular

  Kanununda İl Özel İdarelerine Verilen Yetki ve

  Sorumluluklar Hangi Kuruma Ait Olacaktır?

  Bu konu aşağıdaki şekilde düzenlenerek yürürlüğe

  alınmıştır: 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa göre

  verilen I (a) grubu maden ruhsatı ile 3/6/2007 tarihli ve 5686

  sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa

  göre verilen jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular

  ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin

  kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür.

  3213 sayılı Kanuna göre maden üretim faaliyetleri ile

  bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri

  açma ve çalışma ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel

  idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür.

  İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde;

  3213 sayılı Kanuna göre verilen maden ruhsatları

  için il özel idareleri ve köylere hizmet götürme birliklerine

  verilen Devlet hakkı, I (a) grubu madenler

  için alınan harçlar ile aynı Kanuna göre valiliklerce

  yapılan I (a) grubu maden ihalelerinden elde edilen

  gelirler, 5686 sayılı Kanuna göre verilen idare payına ilişkin

  gelirler ve harçlar ile aynı Kanun gereğince

  valiliklerce yapılan ihalelerden elde edilen gelirler,

  3213 ve 5686 sayılı Kanunlar gereğince valilik ve

  kaymakamlıklarca uygulanan idari para cezaları,

  3213 ve 5686 sayılı Kanunlar gereğince yapılan

  ihaleler nedeniyle alınan teminatlardan elde edilen

  gelirler, genel bütçeye gelir kaydedilir.

  Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında elde edileceği

  tahmin edilen gelirler esas alınarak Enerji ve Tabi

  Kaynaklar Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek konulur.

  Bu ödenekler öncelikle madenin veya jeotermal ve doğal

  mineralli su kaynaklarının bulunduğu yere en yakın yerleşim

  yerlerinin altyapı ve mahalli müşterek ihtiyaçlarında

  kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı bütçesine aktarılır.

  Aktarılan bu ödenekler Yatırım İzleme ve Koordinasyon

  Başkanlıkları aracılığı ile kullanılır.

  Bu Kanunun uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye,

  düzenleyici ve yönlendirici işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı

  yetkilidir.

  Yeni Yasayla Halkın Yerel Yönetimlerdeki Temsilinde

  Herhangi Bir Azalma Olacak mı?

  Yeni düzenlemeyle büyükşehirlerde İl Özel İdareleri kaldırılarak

  bu alanlar büyükşehir belediyesi kapsamına alınacağından,

  İl Genel Meclisi üyeleri yerine İlçe Belediye Meclisleri

  seçilecek ve bu üyeler arasından Büyükşehir Belediye Meclisi

  oluşacaktır. Halkın yerel yönetimlerde temsili açısından

  herhangi bir eksilme söz konusu değildir. İl Genel Meclisi

  üyeleri yerlerini İlçe Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine

  bırakacaklardır.

  Yeni Yasayla Merkezi İdarenin Mevcut Yetkilerinden

  yani Merkezce veya Valilik ve Kaymakamlıklarca

  Yürütülen Hizmetlerde Kullanılan Yetkilerden Yerel

  Yönetimlere Herhangi Bir Aktarımda Bulunuldu mu?

  Yeni düzenlemeyle Merkezi Yönetimin zayıflatıldığı veya

  üniter yapının bozulduğu iddiaları tamamen yersizdir. Zira bu

  kanunla Merkezi İdare tarafından veya Valilik ve Kaymakamlıklarca

  yürütülen hizmetlerde kullanılan yetkilerden hiçbiri

  yerel yönetimlere devredilmiş değildir. Sadece mevcut yerel

  yönetim birimlerince kullanılan yetkiler ve yürütülen hizmetler,

  büyükşehir belediyesi veya ilçe belediyelerine devredilmektedir.

  Ayrıca valilikler bünyesinde oluşturulan Yatırım

  İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına hizmetlerin etkin ve

  verimli şekilde yürütülmesi için denetim ve performans değerlendirmesi

  görevleri verilmiş; hizmetlerin aksamaması

  için kapsamı ve kullanım şekli açıkça belirtilen yetkiler yeniden

  düzenlenmiş bulunmaktadır.

  Orman Köylülerinin Hakları Yeni Yasayla Ne Olacak?

  Yeni Yasa’yla orman köylüsünün müktesep hakkı korunduğundan,

  orman köylüsünün bütün hakları daha önceden

  olduğu gibi aynı şekilde devam edecektir.

  Kaynak: Haber Kaynağı
  Bu haber toplam 1344 defa okunmuştur
  • Yorumlar 1
   UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
   Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
   Diğer Haberler
   Tüm Hakları Saklıdır © 2012 BAFRA VİP HABER | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
   Tel : +905413988794 | Haber Scripti: CM Bilişim